Zapotrzebowanie na soję w naszym kraju wzrasta, czemu odpowiada też areał jej produkcji. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zasiewy soi na rok 2022 wyniosły blisko 48 tys. ha. Względem roku 2021, daje to niemalże dwukrotny wzrost powierzchni produkcji. Rozważając zasiewy pod rośliny jare, warto pod lupę wziąć również soję, która wygląda korzystnie na tle pozostałych upraw.

Dokładna kalkulacja opłacalności

Wielkopolska Izba Rolnicza w oparciu o notowania cen płodów i środków do produkcji rolnej prowadzi kalkulacje kosztów produkcji podstawowych produktów rolniczych. Kalkulacje uwzględniają większość kosztów, jakie musi ponieść gospodarstwo rolne na daną produkcję, w tym także amortyzację.

 

 

Amortyzacja została wyliczona wg rzeczywistych cen urządzeń i stopy amortyzacji uwzględniającej realny okres wykorzystania maszyn w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Amortyzację budynków inwentarskich i ich wyposażenia obliczono wg opracowań Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Kalkulacje obejmują także inne koszty ogólnogospodarcze, jak np. składkę na ubezpieczenie społeczne rolników, obowiązkowe ubezpieczenia, koszt zużytej energii elektrycznej - podaje WIR.

Koszty pośrednie są odniesione do gospodarstwa rolnego o przeciętnym obszarze w województwie wielkopolskim. Dane dotyczące poziomu cen pochodzą z początku miesiąca.

Dla soi wynik ekonomiczny na 1 ha, przy obecnych cenach zbytu i cenach środków produkcji wynosi 3 586,48 zł.

Źródło: WIR
Źródło: WIR

Źródło: WIR
Źródło: WIR