Coraz poważniejszym problemem są zbiórki opakowań prowadzone przez firmy nieposiadające do tego uprawnień czyli tzw. dziki recykling. Istnieje poważne ryzyko, że opakowania te są następnie wykorzystywane do produkcji elementów, które mogą mieć kontakt np. z żywnością, i w efekcie powodować zatrucia konsumentów czy zwierząt.

Tymczasem każdy posiadacz odpadów, także sprzedawca czy użytkownik środków ochrony roślin, zgodnie z Ustawą o Odpadach odpowiedzialny jest za zweryfikowanie, czy odbiorca tych odpadów jest do tego uprawniony, m.in czy posiada stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. Przekazywanie odpadów firmie nieuprawnionej może spowodować ryzyko nałożenia kary grzywny na przekazującego.

Oddając puste opakowania po środkach ochrony roślin należy się upewnić, że na karcie przekazania odpadu został wpisany kod odpadu 15 01 10*,właściwy dla pustych opakowań po środkach ochrony roślin. Tylko firmy posiadające ten kod mają prawo do recyklingu odpadów opakowań po środkach niebezpiecznych.

Trzeba też pamiętać, że opakowanie zostanie przyjęte przez punkt sprzedaży, jeśli było poddane trzykrotnemu przepłukaniu. Popłuczyny można wykorzystać do oprysku. Takie postępowanie pozwala wykorzystać cały produkt, transport pustych opakowań ze sklepu jest dzięki temu bezpieczny, a sprzedawcy nie mają kontaktu ze stężonym produktem.

Nieprofesjonalni użytkownicy ś.o.r. także mogą zostawić puste opakowania w punkcie sprzedaży lub oddać je do gminnego punktu selektywnej zbiórki opakowań komunalnych (PSZOK). Niezależnie, czy opakowanie jest szklane, czy plastikowe, pustych opakowań nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.