• Powierzchnia uprawy kukurydzy była niedoszacowana w minionych latach.
  • 1,6 mln ha wynosi areał uprawy kukurydzy na ziarno i kiszonkę.
  • Przede wszystkim wzrosła powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej. Dotychczas uważało się, że areał zasiewów kukurydzy na ziarno i kiszonkę wynosił blisko 1,3 mln ha.

Główny Urząd Statystyczny poinformował 11 sierpnia br. podając pierwsze wyniki spisu rolnego, że odnotowano zwiększenie powierzchni zasiewów – przede wszystkim kosztem gruntów ugorowanych i pozostałych użytków rolnych (przywróconych do produkcji użytków rolnych, które do tej pory były z różnych powodów nieużytkowane), a także pastwisk i upraw trwałych.

Na wzrost powierzchni omawianych gruntów wpłynął duży spadek powierzchni gruntów ugorowanych (o prawie 60%), pozostałych użytków rolnych (o ponad połowę) i pastwisk trwałych (o ponad 1/3), a także upraw trwałych (o ok. 10%).

W minionym roku rolnicy uprawiali zboża podstawowe (pszenicę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto) na powierzchni 5 781 tys. ha. Z kolei zboża ogółem, czyli powyższe gatunki oraz m.in. kukurydzę na ziarno, grykę, proso rolnicy wysiali na 7 411 tys. ha. Z różnicy tych liczb otrzymujemy ponad 1 400 tys. ha zasiewów, które w większości przypadają na kukurydzę ziarnową.

Dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie uważa, że doniesienia GUS można traktować jak kopernikańskie odkrycie. W jego ocenie powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej była o wiele wyższa niż podawano w minionych latach. Obecnie – podaje Warzecha – kukurydzę ziarnową uprawia się na powierzchni 1 000 tys. ha, a kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę na 600 tys. ha.