Mimo że niezbędność boru w żywieniu roślin stwierdzono już w latach dwudziestych XX w., do dziś nie do końca w pełni poznano jego funkcje fizjologiczne. Opisuje się je głównie na podstawie objawów zaburzeń procesów życiowych, w warunkach deficytu tego pierwiastka.

Bor pełni ważną rolę w regulacji aktywności wzrostowej komórek. Jego niedobór wywołuje pojawienie się złożonego syndromu efektów wtórnych, przejawiających się m.in. obniżeniem poziomu cytokinin i auksyn. Z tego też względu pierwsze objawy pojawiają się na najmłodszych, rosnących częściach roślin. Zamierają liście i stożki wzrostu pędu i korzeni. Drastyczne hamowanie wzrostu tłumaczy się także udziałem boru w syntezie ligniny, a następnie w procesie inkrustacji nią ścian komórkowych. Bor odgrywa też ważne funkcje regulacyjne podczas kwitnienia oraz zawiązywania nasion i owoców. Przy jego niedoborze blokowane jest zapłodnienie kwiatów na skutek deformacji i pękania łagiewek pyłkowych. Obecność boru w roślinie decyduje również o efektywności pobierania innych składników, zwłaszcza azotu, potasu, fosforu, magnezu i wapnia. Równocześnie ograniczony jest także transport w drugą stronę, do organów spichrzowych bądź nasion.

Transport asymilatów u wielu gatunków ustaje.

Roślinom uprawnym bardzo trudno ograniczyć skutki choroby fizjologicznej wywołanej niedoborem boru.

O ile są one w stanie stosunkowo łatwo i szybko przetransportować azot ze starszych liści do młodszych, o tyle bor odznacza się wyjątkowo małą zdolnością przemieszczania.

Bor jest obecnie najbardziej deficytowym mikroelementem, ponieważ ok. 85 proc. gleb charakteryzuje się niską zawartością tego pierwiastka. Jego ubytki z gleby wynikają głównie z wynoszenia z plonem oraz z wymywania (250 g B/ha/ rok). Bardziej zasobne w ten pierwiastek są gleby gliniaste oraz bogate w próchnicę. Pobieraniu sprzyja pH gleby w zakresie 5,5-6,5. W glebach kwaśnych następuje jego wymywanie, natomiast powyżej pH 6,5 pobieranie tego mikroelementu jest blokowane chemicznie. Jego pobieranie przerywają częste niestety okresy posuszne. Dobremu przyswajaniu boru przez rośliny sprzyja z kolei duża zawartość w glebie dostępnego fosforu i wspomniane już optymalne zaopatrzenie jej w wapń.

Najwyższe potrzeby pokarmowe wśród roślin rolniczych na bor wykazuje burak cukrowy. Z plonem pobiera 0,5 kg B/ha. Nic więc dziwnego, że odnotowuje się najwyższą efektywność nawożenia tym składnikiem. Badania dowodzą, że przyrost plonu korzeni na skutek niedoboru przekracza 6t/ha.

Drugi w kolejności jest rzepak (przyrost plonu nasion do 0,7 t/ha) oraz motylkowate. Nieco mniejszy apetyt na bor ma ziemniak - 0,1 kg B/ ha. Najmniejsze zapotrzebowanie na ten mikroelement wykazują rośliny jednoliścienne zboża, kukurydza, trawy. Pod te rośliny w zasadzie nie trzeba nawozić borem doglebowo.

Niemniej okresowe susze (szczególnie majowe) mogą powodować "przerwę w dostawie", którą trzeba uzupełnić, stosując nawóz mikroelementowy, zawierający m.in. bor.

Nie znając zasobności gleby w bor, doglebowo powinien być stosowany z wielką rozwagą. Należy przestrzegać zasady, aby nie stosować jednorazowo więcej jak 3 kg B/ha. Najbezpieczniej jest, gdy dawka pod rośliny o dużych i średnich potrzebach nie przekracza 1,5 kg B/ha. Stosowanie wyższych od podanych dawek boru pod rzepak ozimy lub burak cukrowy może ujemnie wpływać na rozwój zbóża uprawianych po tych roślinach. Stosując bor doglebowo, ważne jest bardzo równomierne rozsianie go po powierzchni pola. Dlatego najbezpieczniej korzystać z nawozów wieloskładnikowych z jego dodatkiem (np. Polifoska B) albo nawozów azotowych (np. Salmag z borem), pamiętając, aby wymieszać je z glebą.

Na użytkach zielonych, gdy gleby ubogie są w bor, zaleca się stosować do 0,5 kg B/ha co 3-4 lata.

Bardziej efektywnym i bezpiecznym dla roślin sposobem odżywiania roślin borem jest nalistne jego stosowanie. Zalecany jest kilkakrotny oprysk (ze względu na małą zdolność przemieszczania się w roślinie) małymi dawkami.

Na rynku jest cała gama nawozów borowych opartych zazwyczaj na solach technicznych kwasu borowego lub boraks, które są tanim źródłem tego mikroskładnika. Wygodniejszy jest kwas borowy, bo lepiej rozpuszcza się w zimnej wodzie.

Można jednak także skorzystać z nawozów nowej generacji, opartych na boroetanoloaminach, które charakteryzują się znacznie większą przyswajalnością przez rośliny, w porównaniu do nieorganicznych związków boru.