Gorczyca to najbardziej popularna roślina siana w poplonach. Swoją popularność zawdzięcza tym, że szybko wschodzi i wytwarza dużą ilość zielonej masy. Rozwija się bardzo dobrze w warunkach jesiennej wegetacji. Co jednak najważniejsze cena nasion jest stosunkowo niska, a sama uprawa nie wymaga większych nakładów oraz staranności ich wykonania. Cena za 1 kg nasion waha się od 4 do 5 zł. Co przy siewie w granicach 15- 25 kg/ha, daje koszt od 60 do 125 zł za założenie 1 hektara plantacji.

Gorczycę najlepiej zasiać do 25 sierpnia (jeśli wykorzystywana będzie do spasania). Do przyorania może być również zasiana później, ale wiążę się to z uzyskaniem mniejszej ilości masy zielonej szczególnie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.

Przyoranie gorczycy na zielony nawóz najlepiej wykonać do końca października na głębokość 20-25 cm. Należy pamiętać, że zbyt późne i zbyt głębokie przyoranie międzyplonu obniża jego wartość nawozową. Warto również gorczycę przed przyoraniem rozdrobnić w celu szybszej jej mineralizacji. Najważniejsze by zabieg wykonać w chwili gdy rośliny są jeszcze zielone i nie zdrewniałe. Wówczas resztki łatwo rozłożą się w glebie i już po okresie zimowym część zakumulowanych składników będzie dostępna dla roślin jarych.

Przyorana biomasa gorczycy w ilości około 10 ton na ha może być źródłem:
-80-100 kg/ha N
-40-50 kg/ha P2O5,
-115-150 kg/ha K2O,

Przyorany poplon to nie tylko nawóz. Wiele gospodarstw uprawia międzyplony w ujęciu prośrodowiskowym. Mianowicie uprawa nie tylko gorczycy, ale wszystkich roślin w międzyplonach ogranicza straty składników pokarmowych (największe znaczenie ma tu zjawisko wymywania azotanów), wzbogaca glebę w materię organiczną i poprawia strukturę gleby. Niektóre odmiany gorczyc wykazują rolę rośliny fitosanitarnej. Zmniejszają niebezpieczeństwo występowania chorób podstawy źdźbła u roślin zbożowych jak również populację mątwika w uprawie buraka cukrowego.

Uprawa gorczycy jest często praktykowana przez beneficjentów programu rolnośrodowiskowego, którzy wybrali pakiet 8 Ochrona wód i gleb. Według zasad tego pakietu, międzyplon gorczycy nie może być zaorany jesienią, należy go pozostawić do wiosny (do 1 marca). Od przyszłego roku prawdopodobnie będzie można wznowić zabiegi agrotechniczne od 15 lutego. Idea takiego postępowania jest utrzymanie jak najdłużej gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym i zmniejszenie wymywania głównie azotanów z gleby i przenikanie ich do wód powierzchniowych lub gruntowych.

Pozostawiona do zimy gorczyca zwykle całkowicie przemarznie i bez trudu można ją przeorać na wiosnę. Nie mniej jednak takie postępowanie powoduje często przesuszenie gleby i może nawet obniżyć plony. Coraz częściej praktykowane jest wysiew roślin następczych w tzw. mulcz.

Co ważne w programach rolnośrodowiskowych można międzyplon ścierniskowy (gorczycę) wypasać jesienią. Pozostałą ścierń należy jednak zaorać i zlikwidować dopiero wiosną. Wówczas pozostawione resztki nie są, aż tak bogate w składniki mineralne, a części podziemne dłużej i trudniej rozkładają się w glebie.