• Najbardziej plenną odmianą populacyjną rzepaku ozimego w ramach doświadczeń PDO 2021 okazała się odmiana Kepler (114 proc. wzorca).
  • Natomiast wśród odmian mieszańcowych najlepiej zaplonowały dwie odmiany uzyskując wynik 140 proc. wzorca. Są to: DK Excited oraz LG Arnold.

COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian badanych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) za rok 2021. Informacja ta zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych aktualnie do Krajowego rejestru (wg stanu na dzień 31 lipca 2021 roku).

 Badania prowadzono stosując średni poziom agrotechniki, przy ograniczonym stosowaniu fungicydów i regulatorów wzrostu.

Jak czytamy w publikacji - wyniki plonowania pochodzą z 26 doświadczeń; cztery doświadczenia zdyskwalifikowano – trzy w trakcie wegetacji, jedno po zbiorze plonu.

Analizując tegoroczne wyniki są one tylko nieznacznie niższe niż te uzyskane w roku ubiegłym.

Poniżej publikujemy fragmenty tegorocznych wyników COBORU z uwzględnieniem najbardziej plennych odmian rzepaku. Odmiany w tabelach uszeregowano w obrębie wydzielonych grup (odmiany populacyjne i mieszańcowe), a następnie według malejącego plonu w roku 2020. Plon nasion obliczono przy wilgotności 9%

Wyniki te mają charakter wstępny, dlatego po ostatecznej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie. 

Odmiany populacyjne rzepaku ozimego - plon 2021

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Odmiany mieszańcowe - uzyskany plon w 2021r.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Wyjaśnienia do tabel Źródło: COBORU
Wyjaśnienia do tabel Źródło: COBORU