COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian badanych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) za rok 2020. Analizując tegoroczne wyniki są one najlepsze od 3 lat. Dla porównania w 2019 roku wzorzec wyszacowano na 36,0 dt/ha, a w roku 2018 na 38,6 dt/ha. Wzorzec 2020, 2019, 2018 stanowił odpowiednio 9, 12, 16 odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach PDO.

Poniżej publikujemy fragmenty tegorocznych wyników COBORU z uwzględnieniem najbardziej plennych odmian rzepaku. Odmiany w tabelach uszeregowano w obrębie wydzielonych grup (odmiany populacyjne i mieszańcowe), a następnie według malejącego plonu w roku 2020. Plon nasion obliczono przy wilgotności 9%.

ODMIANY POPULACYJNE

W tabeli poniżej zamieszczono uśrednione wyniki najwyżej plonujących w roku 2020 odmian populacyjnych, które zostały podane  na tle wyników z roku 2019 i 2018.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

 

Odmiany mieszańcowe

Poniżej natomiast lista najwyżej plonujących odmian mieszańcowych (uszeregowanych według malejącego plonu w roku 2020).

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Żródło: COBORU
Żródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

  kk. – odmiana odporna na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce;
pk. – odmiana półkarłowa;
CCA - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych, 
( ) – doświadczenia rejestrowe; / / – doświadczenia rozpoznawcze Jak podaje COBORU, informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych aktualnie do Krajowego rejestru (wg stanu na dzień 31 lipca 2020 roku), badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Dla odmian nowych, zarejestrowanych w roku 2020, przedstawiono wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych lub rozpoznawczych. Informacja obejmuje również wyniki plonowania odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych
Wyniki z roku 2020 mają charakter wstępny, dlatego po dokonaniu pełnej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie.