Obowiązek wynika z art. 14 dyrektywy 2009/128/WE, której to postanowienia zostały wdrożone przepisami ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin.

Ponieważ obowiązki te dotyczą również producentów rolnych dostarczających rzepak do zakładów tłuszczowych Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wydało w ostatnich dniach lipca br. publikację pt. „Integrowana ochrona i bezpieczeństwo zdrowotne rzepaku", będącą VI tomem serii „Teraz rzepak, Teraz olej". Nad przygotowaniem monografii pracował zespół 14 autorów pod redakcją naukową prof. dr hab. Wojciecha Budzyńskiego.

Publikacja stanowi swoiste kompendium najbardziej aktualnych unormowań prawnych dotyczących integrowanej produkcji i ochrony rzepaku, a także zagadnień dotyczących różnych metod ochrony rzepaku, wskazując jednocześnie na możliwości i ograniczenia wynikające z ich stosowania. Autorzy zwracają uwagę na prawidłowe zrozumienie zasad integrowanej ochrony rzepaku mającej na celu ograniczanie i zapobieżenie ujemnym skutkom nadmiernej, a czasami także nieracjonalnej chemizacji produkcji rolnej, co legło u podstaw powstania wymienionych aktów prawnych.

Ochrona roślin powinna polegać przede wszystkim na zapobieganiu rozwojowi agrofagów oraz przeciwdziałaniu ich masowym pojawom i nie może ograniczać się tylko do zwalczania szkodnika czy choroby, które w danej chwili występują. W całokształcie ochrony mieści się szereg po sobie następujących zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych, a właściwe gospodarowanie zaczyna się znacznie wcześniej - jeszcze przed uprawą rzepaku (zapobiegawczo, profilaktycznie) - oraz w czasie od zasiewu aż do zbioru. Dodatkowo w książce omówiono też problematykę bezpieczeństwa zdrowotnego rzepaku, gdyż upowszechnienie takiej wiedzy wśród rolników to także wkład w minimalizację ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa konsumentów.

Publikację „Integrowana ochrona i bezpieczeństwo zdrowotne rzepaku" dostawcy rzepaku do zakładów tłuszczowych będących członkami PSPO mogą otrzymać już teraz bezpłatnie w poszczególnych olejarniach. Dodatkowo można ją zamówić w PSPO lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony www.pspo.com.pl .

Sprawdź ceny kontraktów terminowych