Sytuacja rolników - kontrahentów Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie Sp. z o.o. w kontekście zobowiązań finansowych Zakładów z tytułu przyjętego rzepaku była przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia doraźnego Zespołu Roboczego WKDS w Lublinie ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Posiedzenie zostało zorganizowane w trybie pilnym w związku z rosnącymi niepokojami społecznymi spowodowanymi brakiem płatności ze strony zakładów za przyjęty od rolników rzepak. Trudna sytuacja rolników trwa od początku sierpnia. Brak postępujących płatności, a także brak rzetelnych informacji ze strony Zarządu doprowadziły do protestów pod siedzibą firmy, a także do blokady drogi krajowej nr 74 w Bodaczowie. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku złożyło zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Zakładów. Prokuratura Rejonowa w Zamościu odmówiła wszczęcia postępowania, nie dopatrując się w działaniu właścicieli ZT znamion przestępstwa.

Na temat propozycji rozwiązań trudnej dla wielu rolniczych rodzin sytuacji członkowie Zespołu oraz władze województwa rozmawiali m.in. Szymonem Kuczyńskim z Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku z poszkodowanymi rolnikami oraz Lubelskiej Izby Rolniczej. W związku z faktem, że strona zakładów nie była reprezentowana przez osobę w randze członka Zarządu, uczestnicy spotkania uznali informacje składane przez przedstawiciela firmy za mało wiarygodne. Nie przedstawił on m.in. żadnej konkretnej deklaracji dotyczącej spłaty zobowiązań.

Szymon Kuczyński złożył propozycję wojewodzie Genowefie Tokarskiej pełnienia funkcji męża zaufania - osoby z misją dobrej woli będącej łącznikiem pomiędzy poszkodowanymi rolnikami a Zarządem Zakładów. Przyjmując powierzoną jej misję wojewoda zapowiedziała podjęcie wszelkich możliwych i leżących w jej kompetencjach działań mających na celu wyjaśnienie sytuacji Zakładów oraz doprowadzenie do uruchomienia zaległych wypłat. Podkreślając pełne zrozumienie dla trudnej sytuacji i słusznej determinacji rolników, zadeklarowała także stałe ich informowanie rolników oraz osób zainteresowanych o postępie w działaniach.

Szymon Kuczyński poinformował o pojawiających się lokalnie różnych inicjatywach tj: proteście rolników przy starostwie w Zamościu, propozycjach rolników i naciski na organizacje rolnicze w tym KZPR zmierzające do organizacji protestów w Warszawie przy Ministerstwie Rolnictwa oraz o propozycji skierowania apelu do rolników w całej Polsce w sprawie bojkotu wyborów parlamentarnych. Czy i jakie formy protestu zostaną podjęte od tego czy rolnicy otrzymają zapłatę zaległych należności. Decyzje odnośnie podjętych kroków zapadną do 29 września i zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez internet i media.