Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju ponownie zwróciło się do European Seed Association i FEDIOL w tej sprawie. Wystosowano stanowisko, w którym zaznaczono, że w naszym kraju od wielu lat wpisywane do Krajowego Rejestru Odmian odmiany rzepaku mają dopuszczalną zawartości glukozynolanów na poziomie 15 µM/g nasion.

Jest to i tyle istotne, że zawartość glukozynolanów w nasionach rzepaku, wpływa na jakość paszy. Są one bowiem związkami antyżywieniowymi.

- W porównaniu do dopuszczalnej zawartości glukozynolanów 25 µM/g nasion dla odmian rzepaku wpisanych do Katalogu Europejskiego próg ten jest zasadnie ustalony na bardzo niskim poziomie. Wobec propozycji ESA (European Seed Association), popieranej również przez FEDIOL, dotyczącej obniżenia progu dopuszczalnej zawartości glukozynolanów w nasionach do poziomu 18 µM/g nasion, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju uznaje za właściwe wszelkie działania zmierzające do unormowania tego problemu na poziomie Wspólnotowym - czytamy w oświadczeniu PSPO.

W tej sprawie PSPO stoi na stanowisku, że w stosunku do polskich jej unormowań proponowane ograniczenie jest jeszcze niezadowalające, a wręcz stanowi regres, dlatego opowiadamy się za docelowym ustanowieniem dla Katalogu Europejskiego progu dopuszczalnej zawartości glukozynolanów w nasionach na poziomie 15 µM/g nasion z trzy letnim okresem dochodzenia do niego - informuje dr inż. Lech Kempczyński, dyrektor PSPO.