Jak czytamy w najnowszym raporcie opublikowanym przez IUNG-PIB w Puławach, w dwunastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -79 mm. W rozpatrywanym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 2 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 VII – 31 VIII).

Jaki jest aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą?

Przedstawia to obrazowo poniższa mapa opracowana przez IUNG-PIB w Puławach. 

Źródło: IUNG-PIB
Źródło: IUNG-PIB

 

 

Największy deficyt wody notowano na Pobrzeżu Słowińskim oraz na Pojezierzu Wielkopolskim, od -160 do -189 mm. Duże niedobory stwierdzono także na terenie centralnej części Pojezierza Mazurskiego, na Pojezierzu Pomorskim oraz w Kotlinie Sandomierskiej od -160 do -179 mm. Nieco mniejszy deficyt od -120 mm do -159 mm wystąpił na Nizinie: Wielkopolskiej i Mazowieckiej oraz na Wyżynie Lubelskiej. Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od 0 do -119 mm.

Susza występowała w 8 monitorowanych uprawach

Największy zasięg suszy potwierdzony został w uprawie kukurydzy na kiszonkę. Suszę notowano w 225 gminach (9,08% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie udziału gmin o 2,95 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania (01.07-31.08.2022 r.). Nieco mniejszy zasięg z kolei dotyczył upraw kukurydzy na ziarno. Suszę notowano w 186 gminach (7,51% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie udziału gmin o 3,31 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego okresu raportowania .Susza rolnicza wystąpiła również w uprawach krzewów owocowych. Notowano ją w 200 gminach. Suszę rolniczą w tym okresie odnotowano także w uprawach ziemniaka. Notowano ją w 200 gminach (8,07% gmin Polski). W przypadku tej uprawy nastąpiło zwiększenie udziału gmin o 3,02 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Ponadto 59 gminach utrzymuje się susza w uprawach strączkowych, W 10 gminach w uprawie buraka cukrowego, w 9 w chmielu, w 1 gminie stwierdzono suszę w warzywach gruntowych. 

Susza w tym roku wystąpiła w 14 uprawach

W tegorocznym okresie wegetacyjnym czyli od 21 marca do 10 września opracowano w sumie 12 raportów dotyczących monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw: zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, rzepak i rzepik, truskawki, kukurydza na kiszonkę, kukurydza na ziarno, rośliny strączkowe, warzywa gruntowe, tytoń, ziemniak, drzewa owocowe, chmiel, burak cukrowy.

Według IUNG-PIB, na tegoroczną sytuację suszową miały największy wpływ:

- wysokie usłonecznienie (III dekada marca, I i II dekada maja oraz III dekada czerwca),
- dużą prędkość wiatru (I dekada kwietnia oraz III dekada maja),

- niską wilgotność powietrza (III dekada marca, I i II dekada maja oraz III dek. czerwca),

- wysoką temperaturę powietrza (czerwiec),

- małe opady atmosferyczne (II dekada marca, III dekada kwietnia, I i II dekada maja, III dekada czerwca, II dekada lipca oraz I dekada sierpnia),

- wysokie opady lipca, II i III dekady sierpnia oraz I dekady września,
wysoka ewapotranspiracja potencjalna (III dekada lipca oraz I i II dekada sierpnia). .