• Suszę zanotowano w zbożach jarych, rzepaku oraz rzepiku na terenie 750 gmin.
  • Na terenie 398 gmin zanotowano także suszę w zbożach ozimych.
  • W 258 gminach odnotowano także suszę w uprawach strączkowych, kukurydzy na kiszonkę oraz na ziarno.

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Źródło: IUNG-PIB Puławy
Źródło: IUNG-PIB Puławy

Jak czytamy w raporcie w piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -101 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 7 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 IV-20 VI).

Gdzie jest największa susza?

Największy deficyt wody notowany był na obszarze: Równiny Gryfickiej, Białogardzkiej, Nowogardzkiej, Wysoczyźnie Łobeskiej Pojezierzu Drawskim i Ińskim oraz na Wysoczyźnie Polanowskiej, Pojezierzu Bytowskim i Pojezierzu Kaszubskim od -170 do -219 mm. Mniejsze niedobry wody notowano w południowej części Niziny Południowowielkopolskiej, Wzniesieniach Południowomazowieckich, Pojezierzu Mrągowskim i Ełckim, Polesiu Zachodnim, oraz Równinie Tarnobrzeskiej od -150 do -169 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -150 mm.

Susza szczególnie dotyka zboża jare

W piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2021 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 750 gminach (30,28% gmin Polski). W tej samej liczbie gmin suszę zanotowano w uprawach rzepaku i rzepiku.
Suszę notowano również w uprawach zbóż ozimych. Notowano ją w 398 gminach (16,07% gmin Polski),. Suszę notowano na obszarze 4,63% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 2,4 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

Suszę stwierdzono także w innych uprawach

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach roślin strączkowych. W tych uprawach notowano ją w 258 gminach (10,42% gmin Polski). Susza wystąpiła na obszarze 3,14% gruntów ornych kraju. Odnotowano ją także w uprawach kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę. Sytuacja taka dotyczy 258 gmin (10,42% gmin Polski). Suszę w tych uprawach notowano na obszarze 2,18% gruntów ornych kraju.

Suszę stwierdzono również w uprawach krzewów owocowych, truskawek oraz warzyw gruntowych.

Gdzie największy niedobór wody?

Jak czytamy w opracowaniu najnowszego raportu suszowego, zdecydowanie największe niedobory wody odnotowano w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim oraz w województwie warmińsko-mazurskim w których susza wystąpiła aż w 11 uprawach. Nieco mniejsze zagrożenie wystąpiło w woj. wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim w których stwierdzono jej wystąpienie w ośmiu uprawach. Suszę stwierdzono także w województwie dolnośląskim dla 7 upraw. Natomiast w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubuskim, małopolskim oraz śląskim notowano niedobory wody, w których stwierdzono suszę od dwóch do czterech upraw.

Czy deszcze poprawią sytuację w tych regionach?

W ostatnim czasie przez kraj, lokalnie przechodzą deszcze nawalne (nawet 50- 80 mm w jednym opadzie), które lokalnie poprawiają deficyt wody. Jednocześnie jednak duża część wody ulega zmyciu i przemieszczeniu, a charakter nawalny deszczy wyrządzać może sporo szkód w uprawach (zwłaszcza jeśli towarzyszy mu gradobicie). Po takich zdarzenia rośliny mogą wylegać, zostać podmyte, zamulone itp. Deszcze takie doprowadzają także do zagęszczenia, zamulenia a następnie zaskorupienia gleby, co nie sprzyja wymienia gazowej i w efekcie powoduje to zaburzenia w prawidłowym wzroście i rozwoju roślin uprawnych.