VH Polska we współpracy z poszkodowanym producentem rolnym prowadzi szczegółową analizę wzrostu i rozwoju kukurydzy, która została uszkodzona przez deszcz nawalny we wczesnych etapach wegetacyjnych. Pierwsze oględziny odbyły się po wystąpieniu nawalnego opadu deszczu 19.05.2021. (pisaliśmy o tym : Deszcze nawalne uszkadzały plantacje kukurydzy) W dniu oględzin kukurydza znajdowała się w fazie wschodów, gdyż została posiana pod koniec kwietnia lub na początku maja. Na oględzinach wstępnych wyraźnie były widoczne skutki deszczu nawalnego, przede wszystkim częściowe zamulenia, wymycia, przemieszczenia wierzchnich warstw gleby lub wyrwania całych roślin. W takiej fazie rozwojowej rzeczoznawcy nie byli w stanie określić ubytku w plonie, ani nawet czy nasiona, które zostały przykryte mułem, skiełkują. Dlatego niezbędne było, aby wykonać oględziny pośrednie w fazie 5-6 liścia.

Oględziny pośrednie uszkodzonej uprawy

Lustracja uszkodzonej kukurydzy odbyła się 15.06.2021 roku. Kukurydza znajdowała się w fazie 5 lub 6 liścia w zależności od terminu siewu, przebiegu pogody lub klasy bonitacyjnej gleby. W okresie między oględzinami wstępnymi, a pośrednimi poszkodowany rolnik wykonał zabieg pielnikiem mechanicznym w celu przykrycia wymytych nasion i siewek oraz dla poprawy stosunków powietrzno-wodnych gleby. VH Polska razem z gospodarzem uzgodniło pozostawienie kilku pasów kontrolnych, gdzie nie był przeprowadzony dodatkowy zabieg opielania.
Podczas oględzin rzeczoznawcy oceniali przede wszystkim obsadę roślin w miejscach uszkodzonych i porównywali z obsadą z miejsc, gdzie nie stwierdzono szkody. Ponadto lustracji podlegała kondycja roślin, rozwój systemu korzeniowego i wpływ zabiegu opielania.

Ryc. 1. Zamulenie kukurydzy krótko po ulewie./fot. VH Polska
Ryc. 1. Zamulenie kukurydzy krótko po ulewie./fot. VH Polska

Ryc. 2. To samo miejsce podczas oględzin pośrednich./fot. VH Polska
Ryc. 2. To samo miejsce podczas oględzin pośrednich./fot. VH Polska

Ryc.3. Kukurydza w fazie 5-6 liścia - oględziny pośrednie./fot. VH Polska.
Ryc.3. Kukurydza w fazie 5-6 liścia - oględziny pośrednie./fot. VH Polska.

W miejscach, gdzie kukurydza została bardzo uszkodzona zauważono, iż rośliny rozwinęły część nadziemną (liście i łodygę), ale na chwilę obecną trudno jednoznacznie ocenić czy podmyty system korzeniowy zapewni wystarczającą ilość składników pokarmowych oraz podporę dla wysokiej łodygi i wykształconej kolby.

Ryc. 4. Rozwinięta część nadziemna kukurydzy, jednocześnie widać wyraźnie widoczny podmyty system korzeniowy./fot. VH Polska
Ryc. 4. Rozwinięta część nadziemna kukurydzy, jednocześnie widać wyraźnie widoczny podmyty system korzeniowy./fot. VH Polska

Największym zagrożeniem dla tak uszkodzonej plantacji jest pojawienie się silnego wiatru, który może spowodować wyleganie korzeniowe roślin lub złamanie u podstawy. Dodatkowo zaobserwowano symptomy niedoborów składników pokarmowych np. fosforu, może to być spowodowane słabo wykształconym systemem korzeniowym, który został podmyty lub wypłukaniem cennych mikro i makroelementów z gleby. Objawami takiego niedoboru są antocyjanowe przebarwienie blaszek liściowych.

Ryc. 5. Przebarwienie liści świadczy o niedoborze fosforu./fot VH Polska
Ryc. 5. Przebarwienie liści świadczy o niedoborze fosforu./fot VH Polska

Zabieg pielnikiem mechanicznym był widoczny, jednakże na tym etapie rozwoju rośliny ocenę skuteczności przeprowadzonego zabiegu w kontekście wspomagania plantacji w regeneracji była bardzo trudna. Jednak porównując glebę w pasach kontrolnych z glebą na pozostałej części uprawionej różnica jest zauważalna, ale w jakim stopniu wpłynęło to na ostateczny plon, trudno jednoznacznie na tym etapie określić.

Ryc. 6. Po lewej pas kontrolny, po prawej widoczna uprawiona gleba między rzędami kukurydzy./fot. VH Polska
Ryc. 6. Po lewej pas kontrolny, po prawej widoczna uprawiona gleba między rzędami kukurydzy./fot. VH Polska

Jak widać oględziny pośrednie przy takich szkodach są niezbędne. Obserwacja rozwoju i wzrostu plantacji po szkodzie jest kluczowa, ponieważ podczas lustracji można zadecydować o dodatkowym zabiegu agrotechnicznym. W tym przypadku dla szczegółowej analizy szkody zostały zaplanowane kolejne oględziny, w terminie kiedy plantacja osiągnie co najmniej 12 liści w pełni rozwiniętych.