W grudniu 2014 r. FAO podało prognozę, z której wynika, że jeśli bieżące tempo degradacji gleb nie zostanie zatrzymane, to w przeciągu 60 lat na świecie zniknie uprawna warstwa gleby, zdolnej do wydawania plonów. Podczas forum FAO w Rzymie dotyczącego Światowego Dnia Gleby, Maria-Helena Semedo z Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) powiedziała, że około jedna trzecia gleb na świecie została już zdegradowana. Przyczyny degradacji gleby obejmują techniki bazujące na środkach chemicznych, wylesianiu, które potęguje erozję oraz globalne ocieplenie. Jak twierdzą eksperci z FAO, gleba pod naszymi stopami jest zbyt często ignorowana przez decydentów.
Gleby stanowią podstawę życia. Dziewięćdziesiąt pięć procent naszej żywności pochodzi z gleby – powiedziała Semedo.

Dodatkowo FAO podała, że o ile nie zostaną przyjęte nowe rozwiązania, globalna ilość gruntów ornych i produkcyjnych na osobę w 2050 r. będzie stanowiła tylko jedną czwartą poziomu z 1960 r.
Na forum w siedzibie FAO w Rzymie Volkert Engelsman, działacz Międzynarodowej Federacji Ruchów Rolnictwa Ekologicznego, zauważył: „Każdej minuty tracimy 30 boisk piłkarskich, głównie z powodu intensywnego rolnictwa”.

Podobne niepokojące doniesienia pochodzą z Wielkiej Brytanii. Naukowcy ostrzegają, że w wyniku degradacji gleb brytyjskich wystarczy ich tylko na 100 lat gospodarowania. Intensywna produkcja sprawiła, że Wielka Brytania stoi w obliczu „kryzysu rolniczego”, chyba że zostaną podjęte dramatyczne działania w celu odwrócenia wyczerpania składników odżywczych w glebie. Naukowcy z Uniwersytetu w Sheffield odkryli, że gleby pod działkami w Wielkiej Brytanii były znacznie zdrowsze niż gleby intensywnie uprawiane. W trakcie badań pobrano próbki gleby z lokalnych parków, ogrodów i gruntów rolnych. Analiza wykazała, że gleba działkowa jest znacznie zdrowsza od tej pochodzącej z pól. Prowadzący badania Dr Nigel Dunnett z Wydziału Nauk o Zwierzętach i Naukach Roślin Uniwersytetu w Sheffield powiedział, że wraz z rosnącą liczbą ludności, którą trzeba wyżywić i malejącą zasobnością gleb „ wkrótce możemy zobaczyć kryzys rolniczy”.

Warto podkreślić, że gleba to jeden z najcenniejszych zasobów Ziemi, od którego zależy życie roślin, które z kolei warunkują życie zwierząt i ludzi. Zatem współczesny rolnik powinien utrzymywać grunty w dobrej kulturze rolnej zgodnej z wymaganiami związanymi z ochroną środowiska.

Proces degradacji środowiska glebowego można ograniczyć poprzez stosowanie nowych technologii uprawy roli, w których rezygnuje się z uprawy płużnej. Rezygnacja z orki sprzyja ochronie gleby, poprzez ograniczenie erozji wietrznej i wodnej, obniżenie emisji spalin oraz dwutlenku węgla, czy zwiększenie zawartości substancji organicznej.