W nowym zestawieniu nie znajdziemy już najbardziej znanych pakietów i wariantów. Takim był np. pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone. Na starych zasadach także nie uda się już podjąć zobowiązania wariantu 2.1 Międzyplony Pakietu 2. Ochrona gleb i wód. Te wymagania najczęściej zostały przerzucone w poszczególne wymogi i obowiązki w ramach warunkowości lub wcielone do zadań dobrowolnych w ramach ekoschemtów.

Zupełnie nowy pakiet

W nowym okresie programowania pojawia się jednak nowość: Pakiet: Bioróżnorodność na gruntach ornych -  realizowany poprzez zakładanie na gruntach ornych i utrzymanie śródpolnych, wieloletnich pasów kwietnych lub ogródków bioróżnorodności (szczegóły poniżej).

W zestawieniu nadal pozostaje kilka znanych już rolnikom wariantów. Co przynosi nowa Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 w tym zakresie? Prześledźmy ogólne informacje opublikowane przez MRiRW.

Nowe pakiety i nowe warianty

Jak czytamy na stronie MRiRW zaprojektowani interwencje (w dużej mierze jest to kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020).

Nadal to będą zobowiązania 5-letnie i ich realizacja będzie powiązania z koniecznością wykonania stosownego Planu oraz skorzystania z opieki doradcy rolnośrodowiskowo-klimatycznego.

Będzie można skorzystać z następujących możliwości:

1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 i Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000

Pakiet ten polega na utrzymaniy, zapobieganiu pogarszaniu się lub przywróceniu właściwego stanu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk lęgowych ptaków, których występowanie jest uzależnione
od prowadzenia działalności rolniczej.

 - Wpierane siedliska przyrodnicze: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże, torfowiska;
- Wspierane siedliska lęgowe ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba, czajki, dubelta, kulika wielkiego, wodniczki, derkacza.

Stawki płatności (w zależności od siedliska) wynoszą od 912 do 1 612 zł/ha.

2. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000

- ekstensywne użytkowanie rolnicze na trwałych użytkach zielonych na obszarach Natura 2000, aby zapobiec zanikaniu łąk i pastwisk oraz przeciwdziałać intensyfikacji rolnictwa.

Stawka płatności wynosi 836 zł/ha.

3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

Pakiet polega na ochronie sadów dawnych odmian drzew owocowych, nieprzydatnych do uprawy towarowej, lecz stanowiących cenne dziedzictwo i zasób genetyczny, a także środowisko życia wielu organizmów i cenny element krajobrazu wiejskiego. Lista odmian zostanie określona w przepisach krajowych.

Stawka płatności wynosi 2 117 zł/ha.

4. Bioróżnorodność na gruntach ornych

Mający na celu wzbogacenie bioróżnorodności i krajobrazu wiejskiego oraz zapewnienie miejsca bytowania oraz bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych poprzez zakładanie na gruntach ornych i utrzymanie:

- śródpolnych, wieloletnich pasów kwietnych (zakładanych na gruntach ornych z wielogatunkowych mieszanek miododajnych roślin zielnych, w tym dzikich i uprawnych - lista roślin zostanie określona w przepisach krajowych).
Stawka płatności wynosi 3 501 zł/ha.

- ogródków bioróżnorodności (wielogatunkowych upraw zakładanych na powierzchni od 0,1 do 0,5 ha. Minimalna wymagana liczba gatunków wynosi 20 (lista roślin zostanie określona w przepisach krajowych).

Stawka płatności wynosi 2 342 zł/ha.

5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 

Ma za zadanie zachowanie zagrożonych erozją genetyczną: tradycyjnych i rzadkich w uprawach gatunków i odmian roślin rolniczych, warzywnych i zielarskich, w tym odmian regionalnych, amatorskich i marginalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze.

Stawka płatności wynosi: 1 411 zł/ha (w przypadku uprawy rzadkich gatunków lub odmian roślin) lub 1 619 zł/ha (w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin).

6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Zachowanie i gospodarcze wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich poprzez wsparcie hodowli ras zachowawczych bydła, koni, świń, owiec i kóz.

Stawka w zależności od gatunku i rasy mięści się w przedziale od 500-5925zł/szt.)

Wspierane rasy:
• bydło (wsparcie do samic i samców) - polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe

stawka płatności: 2 738 zł/szt. - bydło mleczne, 1 752 zł/szt. - bydło mięsne (dodatkowo jednorazowa płatność rekompensująca koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia 15 131 zł/szt.)

• konie (wsparcie do samic i samców) - koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, zimnokrwiste (w typie sokólskim i sztumskim)

stawka płatności (w zależności od rasy) od 2 185 do 5 925 zł/szt.

• owce (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, korideil, pomorska, merynos wielkopolska, żelaźnieńska, kamieniecka, cakiel podhalański, polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza, polska owca górska i białogłowa owca mięsna

stawka płatności: 500 zł/szt.

• świnie (wsparcie do samic i samców) – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra

stawka płatności: 1 335 zł/szt.

• kozy (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) - koza karpacka, koza kazimierzowska i koza sandomierska

stawka płatności: 953 zł/szt.