W sezonie 2012/2013 krajowe zapotrzebowanie na zboże może być o 3 proc. mniejsze niż w poprzednim sezonie i wyniesie ok. 27 mln ton - oceniają eksperci Agencji Rynku Rolnego. Według nich, produkcja zbóż w tym roku ukształtuje się na poziomie 27-28 mln ton.

- Ocenia się, że w sezonie 2012/2013 nastąpi zmniejszenie chłonności krajowego rynku zbóż, w wyniku postępującej redukcji pogłowia trzody chlewnej. Większa może być jednak produkcja żywca drobiowego i wołowego. Szacuje się, że zużycie zbóż na cele paszowe będzie (o 0,5 mln ton) mniejsze niż w poprzednim sezonie i wyniesie 16,4 mln ton. Zapotrzebowanie na zboża na cele konsumpcyjne ocenia się na 5,2 mln ton wobec blisko 5,4 mln ton sezon wcześniej - napisała ARR w kwartalnej prognozie.

Pomimo wysokich cen zbóż eksperci zakładają, że nastąpi niewielki wzrost zużycia ziarna na cele przemysłowe - do 2,5 mln ton, w tym na biopaliwa. Natomiast zużycie zbóż do siewu może być mniejsze niż sezon wcześniej i wynieść 1,7 mln ton. Ogółem w sezonie 2012/2013 krajowe zapotrzebowanie na zboże może być o 3 proc. mniejsze niż w poprzednim sezonie i wynieść ok. 27 mln ton.

Na poziom plonów może mieć negatywny wpływ przedłużająca się zima, która wstrzymuje rozwój wegetacyjny ozimin oraz opóźnia siewy zbóż jarych. Przy opóźnionych siewach, znaczny areał może zostać przeznaczony pod zasiewy kukurydzy. Jednak w opinii ekspertów, decydujący wpływ na poziom i jakość zbiorów będą miały warunki agrometeorologiczne w dalszym okresie wegetacji, a zwłaszcza w ostatniej jej fazie oraz w okresie żniw. Jeżeli warunki pogodowe w dalszej części sezonu będą sprzyjające, można spodziewać się, że zbiory zbóż w 2013 r. będą zbliżone do średniej wieloletniej i ukształtują się w na poziomie 27-28 mln ton.

Eksperci ARR oceniają, że do końca tego sezonu ceny zbóż będą utrzymywały się na wysokim poziomie, gdyż przewidywane globalne zapotrzebowanie na zboża jest większe od światowej produkcji. W sezonie 2012/2013 zbiory zbóż na świecie wyniosły 1 mld 779 mln ton i były o 4 proc. mniejsze niż w poprzednim sezonie, a mniejsze zbiory przyczyniły się do utrzymania przewagi popytu nad podażą.

Jak zauważą ARR, przedłużający się okres zimowania zbóż w Europie wzmaga obawy o plony, zwłaszcza zbóż konsumpcyjnych. Powoduje to niepewność co do poziomu tegorocznych zbiorów zbóż na świecie i sprawia, że ceny zbóż będą wysokie, także w Polsce. Podobnie wysokich cen należy oczekiwać w sezonie 2013/2014.