Zdolności konkurencyjne zbóż jarych w stosunku do chwastów są zróżnicowane, co powoduje, że występując w ilościach powyżej progów szkodliwości, przyczyniają się one nie tylko bezpośrednio do obniżenia plonu, lecz również do pogarszania jego jakości wskutek porastania i porażenia chorobami ziarna. Ograniczenie ilości środków ochrony roślin - w tym herbicydów aplikowanych w zbożach w obniżonych dawkach, ma uzasadnienie zarówno ekonomiczne, agrotechniczne, jak i ekologiczne, co potwierdzono w niektórych badaniach zarówno w stosunku do gatunków zbóż, jak i ich odmian.

Jednym z elementów integrowanych metod regulacji zachwaszczenia przeciwdziałających zmniejszeniu skuteczności zredukowanych dawek herbicydów w zbożach, ale także w innych gatunkach roślin, są metody łączone mechaniczno-chemiczne z użyciem znacznie obniżonych dawek herbicydów. Zaletą tych metod jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska i produktów roślinnych pozostałościami substancji biologicznie czynnych, a także dość duża skuteczność chwastobójcza, przy mniejszych kosztach chemicznego odchwaszczania.

Na polach doświadczalnych Katedry Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe nad przydatnością różnych sposobów pielęgnacji, w tym metody mechaniczno-chemicznej, w której aplikację połowy dawki herbicydu poprzedzono bronowaniem zasiewów pszenicy. Testowano dwie odmiany pszenicy jarej: Parabola i Monsun (tab. 1.).

 

Herbicyd stosowano w fazie krzewienia zboża (BBCH 21-22). Dwukrotne bronowanie zasiewów pszenicy jarej wykonano w fazie szpilkowania (BBCH 10- 11) oraz w fazie 3-4 liści (BBCH 13-14). Efekt działania badanych sposobów regulacji zachwaszczenia oceniano, wyrażając w procentach masę zniszczonych chwastów w stosunku do kontroli, na której nie stosowano zabiegów odchwaszczających.

Flora gatunków chwastów w zasiewach obu uprawianych odmian pszenicy była podobna i cechowała się jednakową różnorodnością gatunkową. W prowadzonych przez trzy lata obserwacjach stwierdzono obecność 17 gatunków chwastów. Gatunki krótkotrwałe reprezentowane były przez komosę białą, gwiazdnicę pospolitą, fiołek polny i przytulię czepną. Na wszystkich obiektach doświadczenia dominującym gatunkiem była komosa biała, której udział w ogólnej liczbie chwastów wynosił od 22 do 35 proc. Jest to więc gatunek podobnie jak gwiazdnica pospolita i fiołek polny, licznie reprezentowany w odmianach pszenicy jarej. Wśród gatunków wieloletnich najczęściej występował ostrożeń polny, ale też powój polny.

Niezależnie od odmiany liczba chwastów krótkotrwałych oraz ogółem była mniejsza na obiektach:

- z zalecaną dawką herbicydu Mocarz 75 WG,

- w wariancie z bronowaniem + oprysk z połową dawki tego herbicydu

Porównywano ję z obiektami, na których zastosowano tylko bronowanie odchwaszczające, lub tylko oprysk z zastosowaniem 50 proc. dawki herbicydu. Ten sam efekt odchwaszczający zaobserwowano w stosunku do chwastów wieloletnich.

Porównując odmiany pszenicy, za bardziej konkurencyjną wobec chwastów można uznać odmianę Pa rabola, o czym świadczy mniejsza liczba chwastów w porównaniu z odmianą Monsun. Zastosowanie herbicydu Mocarz 75 WG w zalecanej dawce oraz bronowania z połową dawki herbicydu, w porównaniu do pozostałych sposobów regulacji skuteczniej, zniszczyło gatunki dominujące, w tym głównie komosę białą, gwiazdnicę pospolitą i fiołek polny, eliminując całkowicie przytulię czepną.

Średnio w okresie badań stwierdzono zmniejszenie zachwaszczenia na wszystkich obiektach w stosunku do obiektu nieodchwaszczonego o 63,5 proc. (rys.). Ograniczenie zachwaszczenia wahało się od 3-krotnej, po zastosowaniu połowy dawki herbicydu Mocarz 75 WG, do 9-krotnej po aplikacji w dawce zalecanej. Stopień zniszczenia chwastów ogółem wynosił odpowiednio 67,5 i 89 proc. Na pozostałych obiektach uzyskano obniżenie stopnia zachwaszczenia odpowiednio po bronowaniu zasiewów o 75 proc., a po aplikacji obniżonej o połowę dawki herbicydu o 67,5 proc.

Zastosowane sposoby regulacji, a zwłaszcza aplikacja zalecanej dawki herbicydu oraz obniżonej po wcześniejszym bronowaniu, istotnie wpływały na plonowanie pszenicy w kolejnych latach badań. Dla obiektu, gdzie zastosowano Mocarz 75 WG w pełnej dawce, uzyskano istotnie wyższy plon ziarna w porównaniu z obiektem kontrolnym nie odchwaszczanym, średnio o 37 proc. (Parabola) i 36 proc. - Monsun. Natomiast zwiększenie plonu ziarna w odniesieniu do kontroli na obiektach z regulacją mechaniczną uzupełnioną, połową dawki herbicydu, wynosiło średnio od 29 (Parabola) do 39 proc. (Monsun).

Wzrost plonu ziarna pszenicy jarej w odniesieniu do kontroli na obiektach z połową dawki herbicydu wynosił średnio od 15,5 (Parabola) do 26,5 proc. (Monsun). Dwukrotne bronowanie odmian pszenicy wywoływało istotną tendencję wzrostu plonu ziarna względem obiektów bez jakiejkolwiek pielęgnacji (tab. 2.). Uzyskany plon ziarna był zbliżony do stwierdzonego na obiektach z połową dawki herbicydu. Plony ziarna obu odmian pszenicy jarej w obrębie sposobów regulacji zachwaszczenia nie różniły się istotnie między sobą. Zróżnicowane plony wystąpiły tylko na obiektach z regulacją mechaniczną i mechaniczno-chemiczną, gdzie odmiana Parabola miała o 5 proc. wyższe plony od odmiany Monsun.

Prowadzone doświadczenia dowiodły, że podobne efekty chwastobójcze w odmianach pszenicy jarej można uzyskać, stosując zalecaną dawkę herbicydu lub dwukrotne bronowanie zasiewów uzupełnione połową dawki herbicydu. Skuteczność metody mechaniczno-chemicznej potwierdza wyższy plon ziarna obu odmian pszenicy uzyskany z obiektów z pełną dawką oraz zredukowaną o 50 proc. po wcześniejszym bronowaniu w porównaniu z obiektami z połową dawki herbicydu i regulacją mechaniczną.