Jak informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/537 z dnia 24 marca 2021 r. zmieniającą decyzję Rady 2003/17/WE, Komisja Europejska uznała równoważność przeprowadzanych w Zjednoczonym Królestwie (Wielkiej Brytanii) inspekcji polowych upraw nasiennych: buraka, roślin pastewnych, roślin zbożowych oraz roślin oleistych i włóknistych, a także równoważność materiału siewnego wymienionych roślin uprawnych, produkowanego w Zjednoczonym Królestwie (Wielkiej Brytanii) i urzędowo certyfikowanego przez organy tego państwa.

Materiał siewny z krajów trzecich

- Oznacza to, że brytyjski materiał siewny ww. roślin uprawnych uznano za równoważny z analogicznym materiałem siewnym zebranym, wyprodukowanym i skontrolowanym w Unii Europejskiej – podaje PIORiN.

Decyzja weszła w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 29 marca 2021 r.

Jakie wymagania musi spełnić materiał siewny przywożony z krajów trzecich?

1. Podstawa prawna: Artykuły 119 i 120 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2021 r. poz. 129):
1) z państw trzecich może być przywożony wyłącznie materiał siewny dopuszczony do obrotu;
2) prowadzący obrót materiałem siewnym, w terminie 3 dni od dnia odprawy celnej informuje wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego obrót – w przypadku, gdy prowadzącym obrót jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o ilości i rodzaju przywiezionego materiału siewnego oraz przedstawia dokumenty dotyczące wytwarzania i jakości tego materiału;
3) wymagane dokumenty to w szczególności: „etykieta OECD”, „certyfikat OECD” oraz „świadectwo ISTA” (orange) lub „świadectwo AOSA”.

2. Wymagania dotyczące importu materiału siewnego:
Dopuszczony jest wyłącznie import materiału siewnego (art. 104 ust.1. pkt 15) w/w/ustawy):
1) odmian wpisanych do krajowego rejestru, lub wspólnotowych katalogów (CCA, CCV);
2) wytworzonego w państwie trzecim, w którym obowiązuje system oceny równoważny z systemem obowiązującym w Unii Europejskiej, zgodnie z decyzją Rady 2003/17/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich, a w szczególności zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dz.U. L 8 z 14.1.2003, s. 10 z późn. zm.).

Lista krajów posiadających równoważność importu materiału siewnego

Poniżej lista państw trzecich wraz z grupami roślin które aktualnie, wg stanu na dzień 21.04.2021 r., posiadają równoważność (na podstawie w/w Decyzji Rady, źródło: PIORiN):
- Argentyna – rośliny pastewne, zbożowe, oleiste i włókniste,
- Australia – rośliny pastewne, zbożowe, oleiste i włókniste,
- Brazylia – rośliny pastewne, zbożowe,
- Kanada – rośliny pastewne, zbożowe, oleiste i włókniste,
- Chile – burak, rośliny pastewne, zbożowe, oleiste i włókniste,
- Izrael – rośliny pastewne, zbożowe, oleiste i włókniste,
- Maroko – rośliny pastewne, zbożowe, oleiste i włókniste,
- Mołdawia – rośliny warzywne, zbożowe, oleiste i włókniste,
- Nowa Zelandia – burak, rośliny pastewne, zbożowe, oleiste i włókniste,
- Serbia – burak, rośliny pastewne, zbożowe, oleiste i włókniste,
- Turcja – burak, rośliny pastewne, zbożowe, oleiste i włókniste,
- Ukraina – rośliny zbożowe,
- USA – burak, rośliny pastewne, zbożowe, oleiste i włókniste,
- Urugwaj – rośliny pastewne, zbożowe, oleiste i włókniste,
- RPA – rośliny pastewne, oleiste i włókniste oraz zbożowe – tylko w odniesieniu do Zea mays i Sorghum spp.,
- Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) – burak, rośliny pastewne, zbożowe, oleiste i włókniste.