- W dziesiątym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są ujemne na całym terytorium Polski – podaje w najnowszym raporcie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach.

Trzeba zaznaczyć, że wartości KBW na terenie kraju względem poprzedniego okresu raportowania uległy znacznemu obniżeniu. Średnio dla kraju wartości te względem poprzedniego okresu były niższe o 22 mm. Największe obniżenie wartości KBW odnotowano w Wielkopolsce, o ponad 40 mm, a najmniejsze o kilka milimetrów we wschodnich rejonach kraju.

W dalszym ciągu bardzo niskie wartości klimatycznego bilansu wodnego występują w południowych obszarach województwa mazowieckiego. Wartości KBW w tych rejonach wynosiły od -220 do -249 mm a na niewielkich obszarach osiągały wartość od -250 do -259 mm. Niskie wartości KBW występowały również we wschodniej części województwa łódzkiego oraz w środkowych rejonach woj. mazowieckiego, wynosiły od -220 do -229 mm.

- Nadal do obszarów o dużym niedoborze wody należy zaliczyć północne rejony woj. świętokrzyskiego, zachodnie obszary woj. łódzkiego, północne obszary woj. mazowieckiego i podlaskiego, południowe woj. lubelskiego, na tych terytoriach deficyt wody wynosi od -200 do -219 mm. Natomiast znacznie niższe wartości KBW względem poprzedniego okresu raportowania (o ok. 20 mm) wystąpiły w woj. opolskim oraz w centralnej części woj. dolnośląskiego, obecnie na tych terenach niedobór wody wynosi od -220 do -239 mm – podaje IUNG.

- Tak bardzo niskie wartości KBW jakie otrzymano w obecnym okresie wynikają z bardzo małych opadów atmosferycznych w całym kraju a zwłaszcza w sierpniu. W niektórych obszarach opady w sierpniu wynosiły po kilka milimetrów, natomiast ewapotranspiracja była bardzo duża, średnio dla kraju wynosiła 293 mm. Tak duża ewapotranspiracja była spowodowana przede wszystkim wysoką średnią temperaturą powietrza jaką odnotowano w sierpniu od 18,5 do ponad 21°C - informuje prof. Andrzej Doroszewski z IUNG.

Według IUNG susza rolnicza występuje obecnie w takich uprawach jak: kukurydza na ziarno i kiszonkę, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy i drzewa owocowe oraz rośliny strączkowe. Dodatkowo trudno przewidzieć jak w takich warunkach będą odbywały się wschody rzepaku ozimego.

- Jeżeli wartości krytyczne KBW w gminie nie zostają przekroczone, oznacza to, że średnie straty w plonach w danej gminie nie przekroczą 20 proc. Jednakże należy zaznaczyć, że w poszczególnych gospodarstwach straty w plonach mogą wynosić nawet 30-40 proc. Oszacowane wartości wysokości strat plonów w skali gminy nie wykluczają, że straty w gospodarstwie mogły wynosić nawet więcej niż 25-30 proc. Lokalne warunki glebowo-klimatyczne konkretnego pola mogą bowiem odbiegać od wyników modelowania w dużej skali (gminy) i wielkość strat na konkretnym polu określa specjalnie do tego celu powołana komisja, która weryfikuje skutki suszy w terenie – podaje IUNG.