Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne wyniki plonowania odmian zbóż jarych w 2015 r. Pochodzą one z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych.

Badania zostały przeprowadzone tradycyjnie na dwóch poziomach agrotechniki: a1 (przeciętna agrotechnika) i a2 (wysoki poziom agrotechniki – zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami).

Jakie plony uzyskano? Plon wzorca w tym roku dla poziomu a1 wyniósł – 79,2 dt/ha, z kolei w roku 2014 - 78,9 dt/ha, a w roku 2013 – 64,4 dt/ha. Dla poziomu a2 plon wzorca kształtował się na poziomie 79,2 dt/ha, w roku 2014 – 89,5 dt/ha, w roku 2013 – 76,8 dt/ha.

Warto podkreślić, że wzorcem dla roku 2015 były takie odmiany jak: Olympic, Iron, Radek, Solo, dla 2014 i 2013: Olympic, Iron, Soldo, Suweren.

Plon najwyżej plonujących odmian jęczmienia jarego na poziomie agrotechniki a1:
- Basic – 105 proc. wzorca,
- KWS Irina – 104 proc. wzorca,
- KWS Orphelia – 104 proc. wzorca,
- Soldo – 104 proc. wzorca,
- Nokia – 103 proc. wzorca,
- SU Lolek – 103 proc. wzorca,
- Argento – 103 proc. wzorca,
- Natasia – 103 proc. wzorca,
- Penguin – 103 proc. wzorca.

Plon najwyżej plonujących odmian jęczmienia jarego na poziomie agrotechniki a2:
- KWS Irina – 104 proc. wzorca,
- KWS Orphelia – 104 proc. wzorca,
- Basic – 104 proc. wzorca,
- Soldo – 104 proc. wzorca,
- KWS Fabienne – 103 proc. wzorca,
- Argento – 103 proc. wzorca,
- Natasia – 103 proc. wzorca.