Miesięczny wzrost odzwierciedla przede wszystkim rewizję w górę światowej produkcji zbóż paszowych, związaną z wyższymi niż wcześniej przewidywano plonami w Chinach, Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie. Na obecnym poziomie prognoza światowej produkcji zbóż paszowych wynosi prawie 1,433 miliarda ton, o 1,7 procent (24,5 miliona ton) rok do roku i nieznacznie poniżej rekordowo wysokiego poziomu zarejestrowanego w 2017 roku.

Prognozy globalnej produkcji pszenicy na 2019 r. również nieznacznie wzrosły od poprzedniego miesiąca, do 766,4 mln ton, 4,8 procent (34,8 mln ton) powyżej wyniku z poprzedniego roku. Większość comiesięcznej rewizji wynikała z korekt w górę szacunków produkcji w Unii Europejskiej (UE), które z nawiązką zrównoważyły ​​zmniejszenie szacunków produkcji w USA.

W krajach półkuli północnej zasiewy pszenicy pod zbiory w przyszłym roku są bardzo zaawansowane. W USA zasiewy pszenicy ozimej były prawie zakończone pod koniec listopada, szybciej niż w poprzednim roku, ale zgodnie ze średnim czasem. Wczesne prognozy sugerują, że zasiana powierzchnia może kurczyć się z powodu gorszych perspektyw cenowych w porównaniu do ubiegłego roku, podczas gdy warunki uprawy były nieco gorsze od normalnego poziomu. W UE, w następstwie wczesnych sezonowych deficytów opadów, większe opady w listopadzie pomogły w odzyskaniu poziomu wilgoci w glebie, przyczyniając się do zasiewów upraw w zimie. W dalekowschodnich i zachodnich częściach UE utrzymywała się jednak susza, co spowodowało złe warunki do zasiewów, które mogą utrudniać wczesny rozwój upraw. Warunki uprawy pszenicy ozimej były korzystne w Federacji Rosyjskiej, co w połączeniu z ciągłym wsparciem rządowym mającym na celu stymulowanie wzrostu eksportu może zwiększyć zasiewany obszar. Z kolei na Ukrainie ograniczone deszcze i temperatura wyższa niż średnia utrudniały zasiewy pszenicy ozimej w kluczowych obszarach produkcji.

Na półkuli południowej obecnie wysiewa się zboża paszowe, a pszenicę wysieje się jeszcze w tym roku. Oczekuje się, że w Ameryce Południowej podwyższone ceny zbóż, poparte silnym popytem eksportowym, pomimo niekorzystnych opadów deszczu, które utrudniały siew utrzymają wysoki poziom zasiewów kukurydzy w Argentynie oraz w Brazylii. Podobnie w Południowej Afryce, największym producencie kukurydzy na kontynencie afrykańskim, przewiduje się, że korzystne ceny pobudzą wzrost zasiewów kukurydzy, a wstępne informacje wskazują na obszar zasiewów, który może przekroczyć średnią pięcioletnią. Jednak krótkoterminowa prognoza pogody wskazuje na prawdopodobne zmniejszenie opadów, co może stanowić ryzyko pogorszenia perspektyw produkcji w 2020 r.

Prognozuje się, że światowe spożycie zbóż w sezonie 2019/2020 wyniesie 2 709 mln ton, czyli prawie bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem i wciąż o około 21 milionów ton więcej niż w sezonie 2018/2019.  Przy 758 milionach ton prognoza globalnego spożycia pszenicy na lata 2019/2020 została nieznacznie obniżona od zeszłego miesiąca, ale nadal jest rekordem przekraczającym szacowany poziom w sezonie 2018/2019 o 1,4 procent. Prognoza całkowitego spożycia zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 jest ustalona na 1,434 mld ton, co stanowi jedynie nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednim sezonem, przy spodziewanym spadku zużycia kukurydzy na paszę w porównaniu z przewidywanym wzrostem wykorzystania innych zbóż paszowych, w szczególności jęczmienia.

Prognozy dotyczące światowych zapasów zbóż na koniec sezonu w 2020 r. wzrosły o prawie 14 milionów ton (1,6 procent) od poprzedniego miesiąca do 863 milionów ton; nieznacznie mniej niż w poprzednim sezonie. Na tym poziomie globalny wskaźnik zapasu zbóż do spożycia zbóż zbliżyłby się również do stosunkowo wysokiego poziomu 31 procent, co podkreśla komfortową sytuację podażową. Prognozy dotyczące światowych zapasów pszenicy zostały zwiększone o 3 miliony ton od poprzedniego miesiąca do 278 milionów ton, przede wszystkim w związku z oczekiwaniami większego nagromadzenia zapasów w kilku krajach najwięcej eksportujących. Przy nieco ponad 403 milionach ton zapasy zbóż paszowych są również wyższe o prawie 10 milionów ton, niż wcześniej przewidywano, co odzwierciedla korekty w górę zapasów kukurydzy, zwłaszcza w Chinach i w mniejszym stopniu w USA.

Prognozuje się, że światowy handel zbożami w sezonie 2019/2020 wyniesie 416 milionów ton, nieznacznie więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem i jest obecnie o 1,1 procent (4,5 miliona ton) wyższy niż w sezonie 2018/2019. Przy 172 milionach ton światowy handel pszenicą w sezonie 2019/2020 (lipiec / czerwiec) wzrósłby o 2,3 procent w stosunku do poprzedniego sezonu. Chociaż najnowsza globalna prognoza jest zbliżona do prognozy z ubiegłego miesiąca, to w niektórych krajach wprowadzono poprawki. Import do Algierii został zmniejszony o prawie 1 milion ton, aby odzwierciedlić niedawną decyzję rządu o ograniczeniu zakupów pszenicy miękkiej z rynków światowych do 4 milionów ton, w porównaniu z ponad 6 milionami ton. Z drugiej strony Kazachstan, główny kraj eksportujący pszenicę, importuje, co najmniej 1,4 miliona ton pszenicy ze względu na zmniejszoną produkcję krajową.

Przy 197,5 mln ton prognoza światowego handlu zbożami paszowymi na lata 2019/2020 (lipiec / czerwiec) jest wyższa o 2 miliony ton w porównaniu z poprzednim miesiącem i jest obecnie zbliżona do rekordowego poziomu z sezonu  2018/2019. Korekta wzrostowa w tym miesiącu wynika przede wszystkim z większego tempa eksportu z Brazylii i Ukrainy, co z nawiązką zrównoważyć powinno spowolnienie sprzedaży z USA.