Zamknięcia portów na Ukrainie znacznie ograniczają eksport z tego kraju, podczas gdy wyzwania finansowe i frachtowe utrudniają eksport z Rosji. Czynniki te prawdopodobnie będą działać do końca sezonu 2021/2022. Oczekiwany spadek eksportu z regionu Morza Czarnego objawia się niższymi dostawami z i do regionu, a także wyższymi cenami światowymi, mniejszym importem, wolniejszym wzrostem popytu i mniejszymi zapasami niż wcześniej oczekiwano w kilku krajach.

Dodatkowo sytuacja ta spowodowała wzrost niepewności na rynkach pszenicy i kukurydzy, przesunięcie przepływów handlowych oraz stosowanie przez kilka krajów środków eksportowych.

Mniejsza prognoza światowej produkcji pszenicy

Prognoza FAO dotycząca produkcji pszenicy w 2022 r. została nieznacznie obniżona w stosunku do szacunków z marca, głównie w wyniku konfliktu na Ukrainie, ale nadal wskazuje na wzrost o 1,1 proc. do 784 mln ton. Obecnie przewiduje się, że produkcja pszenicy na Ukrainie spadnie poniżej pięcioletniej średniej, co odzwierciedla przede wszystkim oczekiwania, że ​​co najmniej 20 procent powierzchni obsadzonej zimą może nie zostać zebrane z powodu bezpośredniego zniszczenia, ograniczonego dostępu lub braku zasobów do zbiorów.

Ponadto oczekuje się, że plony również spadną w 2022 r., ponieważ zakłócony dostęp do środków produkcji i gruntów rolnych utrudnia terminowość operacji rolniczych. Dla Rosji utrzymująca się sprzyjająca pogoda wzmocniła oczekiwania dotyczące zbiorów, a na podstawie raportów z kraju prognozuje się produkcję pszenicy na poziomie powyżej pięcioletniej średniej. Jednak ta perspektywa pozostaje wstępna, szczególnie biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą importu niektórych środków produkcji rolnej.

W Unii Europejskiej, pomimo sprzyjających warunków na większości obszarów, utrzymujące się niedobory opadów na obszarach południowo-zachodnich prawdopodobnie ograniczą zbiory. W połączeniu z prawdopodobnym niewielkim spadkiem zasiewów, przewiduje się, że całkowita produkcja pszenicy w Unii Europejskiej spadnie rok do roku do 134 mln ton w 2022 roku.

Prognozuje się, że produkcja pszenicy w Kanadzie wyniesie 31,2 mln ton, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do obniżonych wyników w 2021 r. oraz 53 mln ton w USA, gdzie jednak długotrwała susza pogarsza perspektywy plonów.

W Azji prognozy dotyczące produkcji pszenicy w Pakistanie są w tym miesiącu umiarkowanie ograniczone z powodu zgłoszonych niedoborów surowców i miejscowych inwazji rdzy liściowej, które prawdopodobnie ograniczą plony. Jednak ustalona na 28 mln ton produkcja pszenicy w 2022 r. nadal będzie przekraczać średnią z ostatnich pięciu lat.

Prognozuje się, że w 2022 r. produkcja pszenicy w Indiach wzrośnie nieznacznie. W Azji Bliskiego Wschodu produkcja w 2022 r. prognozowana jest na średnim poziomie, podczas gdy w Afryce Północnej susze w Maroku, zachodnich obszarach Algierii i środkowej Tunezji wskazują na mniejsze zbiory w 2022 r..

Korzystne perspektywy produkcji zbóż paszowych

Jeśli chodzi o zboża paszowe, perspektywy produkcyjne są nadal korzystne w Argentynie i Brazylii, gdzie zbiory kukurydzy prognozowane są na znacznie ponadprzeciętne poziomy w 2022 roku. Produkcja kukurydzy w RPA prawdopodobnie spadnie rok do roku ze względu na ograniczenie zasiewów, ale przy 15 mln ton nadal stanowiłoby ponadprzeciętny wynik.

Wykorzystanie pszenicy i zbóż paszowych

Prognoza globalnego wykorzystania zbóż w sezonie 2021/2022 została obniżona o 12,4 mln ton w porównaniu z poprzednim raportem i obecnie wynosi 2,789 mld ton, wciąż o 1 procent powyżej poziomu z roku 2020/2021.

Wykorzystanie pszenicy w sezonie 2021/2022 zostało zmniejszone o 2,4 mln ton ze względu na niższe niż wcześniej oczekiwano zużycie pasz, głównie w Indiach i Unii Europejskiej, ze względu na wyższe prognozy dotyczące eksportu. Nadal prognozuje się wzrost o 1,2 proc. z poziomu 2020/2021.

Wykorzystanie zbóż paszowych w sezonie 2021/2022 również zostało obniżone w stosunku do poprzedniej prognozy o 10,5 mln ton, odzwierciedlając korekty w dół wykorzystania kukurydzy i jęczmienia. Większość korekty wykorzystania kukurydzy w dół o 6,8 mln ton w tym miesiącu wynika z niższego wykorzystania krajowego w Argentynie ze względu na wyższe prognozy dotyczące eksportu tego kraju, a w kilku krajach z powodu zmniejszonej globalnej dostępności i wysokich cen. Pomimo rewizji w dół w tym miesiącu, wykorzystanie kukurydzy w sezonie 2021/2022 nadal ma wzrosnąć o 2,0 procent w porównaniu z sezonem 2020/2021.

Zapasy końcowe zbóż

FAO przewiduje, że światowe zapasy zbóż kończące się w 2022 r. wzrosną o 2,4 proc. z poziomu otwarcia do prawie 851 mln ton, po korekcie w górę o 15 mln ton w porównaniu z prognozą z zeszłego miesiąca. Korekta w górę w tym miesiącu w dużej mierze odzwierciedla wyższe zapasy pszenicy i kukurydzy na Ukrainie i w Rosji, ze względu na niższe prognozy dotyczące eksportu, co skutkuje korektami w górę odpowiednio o 4,5 mln ton i 8,3 mln ton w światowych zapasach pszenicy i kukurydzy.

Korekty te jednak przysłaniają korekty w dół dokonane dla kilku innych krajów. W przypadku niektórych głównych eksporterów korekta w dół odzwierciedla większy eksport, a w wielu krajach importujących, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie iw Afryce Północnej, jest ona spowodowana spodziewaną utratą dostaw z Ukrainy i Rosji. Niemniej jednak przewiduje się, że światowe zapasy pszenicy i zbóż paszowych wzrosną powyżej poziomów otwarcia odpowiednio o 2,3 procent i 3,1 procent.

Na podstawie prognoz dotyczących zapasów i wykorzystania z tego miesiąca, globalny wskaźnik zapasów zbóż do wykorzystania jest prognozowany na poziomie 29,7 proc., nieco poniżej poziomu 29,8 proc. na sezon 2020/21, ale nadal wskazuje na stosunkowo komfortowy poziom podaży. Światowe zapasy ryżu na koniec sezonu rynkowego 2021/22 osiągają obecnie najwyższy poziom 192,7 miliona ton, co oznacza wzrost o 1,2 procent rok do roku. Poziom ten jest o 1,7 mln ton wyższy od marcowej prognozy, głównie ze względu na podwyższenie oczekiwanych rezerw tajlandzkich, co podniosło prognozy łącznych zapasów głównych eksporterów do nowego szczytu wynoszącego 55,4 mln ton.

Światowy handel zbożami

Prognozy FAO dotyczące światowego handlu zbożami w sezonie 2021/2022 zostały obniżone o 14,6 mln ton od ubiegłego miesiąca do 469 mln ton, co obecnie wskazuje na 2,0 procentowy spadek w stosunku do poziomu z sezonu 2020/2021. Korekta w dół w tym miesiącu jest w dużej mierze przypisywana niższym szacunkom eksportu pszenicy i kukurydzy z Ukrainy i Rosji oraz wynikającym z tego niższemu importowi dla kilku krajów. Szacunki dotyczące eksportu pszenicy w sezonie 2021/2022 są obniżone o 5,0 mln ton dla Ukrainy i 3,5 mln ton dla Rosji na skutek zamknięcia portów w pierwszym kraju oraz problemom finansowym i frachtowym w drugim. Wynikająca z tego zmiana popytu powoduje wzrost dostaw pszenicy z Unii Europejskiej i Indii. Oczekuje się jednak, że ten dodatkowy wywóz tylko częściowo zrekompensuje utratę wywozu z regionu Morza Czarnego. Oprócz niemal rekordowo wysokich cen, zmniejszona globalna dostępność osłabia prognozy importu dla kilku krajów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie iw Afryce Północnej.

Oczekuje się, że po korekcie w dół o 4,2 mln ton w tym miesiącu światowy handel pszenicą utrzyma się na poziomie zbliżonym do poprzedniego sezonu. Podobnie prognoza światowego handlu zbożami paszowymi została obniżona w tym miesiącu o 10,4 mln ton z powodu korekty w dół szacunków eksportu kukurydzy z Ukrainy i Rosji w sezonie 2021/2022, odpowiednio o 12,5 mln ton i o 2,0 mln ton. W wyniku zmieniającego się popytu spodziewane są większe dostawy z Argentyny, Indii i USA. Jednak, podobnie jak w przypadku pszenicy, eksport ten jest postrzegany, jako tylko częściowo rekompensujący straty w eksporcie z regionu Morza Czarnego.

Ogólna niższa dostępność i rekordowo wysokie ceny zmniejszają import w kilku krajach, obniżając prognozę globalnego handlu kukurydzą do 6,6 procent z poziomu w sezonie 2020/2021.