Pomimo tego pogorszenia perspektyw, spodziewana globalna produkcja zbóż nadal wynosi 2,765 mld ton, co jest rekordowym wynikiem i  jest o 58 mln ton powyżej wyniku z 2019 r.

Obniżenie produkcji w tym miesiącu wynika z ograniczenia światowej prognozy dotyczącej zbóż paszowych, obecnie ustalonej na 1,496 mld ton, czyli o 23,5 mln ton mniej niż w poprzednim raporcie z lipca. Większość spadku dotyczy 26,3 mln ton korekty w dół prognozy produkcji kukurydzy w USA gdzie uprawy, choć nadal rosną rok do roku, są niższe niż wcześniej oczekiwano, a niedawne szkody spowodowane przez burze na Środkowy Zachodzie spowodował straty w uprawach i pogorszenie perspektyw plonów. Ogólnie jednak oczekuje się, że zbiory odbiją się od niskiego poziomu z poprzedniego roku, a produkcja tego kraju prognozowana jest na 380 mln ton, czyli o 10 proc. więcej niż w 2019 r.

Prognozy produkcji zostały również obniżone w UE i na Ukrainie, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, które pogorszyły perspektywy plonów, oraz w Indonezji, gdzie historyczne szacunki dotyczące produkcji oraz prognoza na 2020 r. zostały skorygowane w dół zgodnie z niedawno opublikowanymi oficjalnymi statystykami. Redukcje te z nawiązką zrównoważyły prognozy dotyczące produkcji kukurydzy w Argentynie i Brazylii, przy czym oba kraje spodziewają się rekordowych zbiorów.

Prognoza globalnej produkcji jęczmienia w 2020 r. została obniżona o 1,2 mln ton, w związku z niższymi perspektywami plonów w UE i obecnie wynosi 154,2 mln ton. Dla porównania, oczekuje się, że światowa produkcja sorgo osiągnie obecnie prawie 60 mln ton, o 6 proc, więcej niż w roku poprzednim, po zwiększonych prognozach dla Indii, Meksyku i USA.

Światowa produkcja pszenicy została zmniejszona o 1,4 mln ton od lipca, co oznacza tegoroczną produkcję na poziomie 760,1 mln ton, czyli nieznacznie poniżej dobrego wyniku z 2019 r. Ostatni spadek wynika głównie z cięć prognoz dotyczących produkcji w Argentynie, UE i USA, odpowiednio o 1,3 mln, 4,0 mln i 1,1 mln ton, co przeważyło nad korektami w górę dla Brazylii, Kanady, Rosji i Ukrainy.

Prognoza światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2020/2021 została podwyższona od lipca o 11,0 mln ton, obecnie wynosząc 2,746 mld ton, czyli o 63,1 mln ton (2,4 proc.) więcej niż w sezonie 2019/2020. Prognozowany wzrost i korekta w górę w tym miesiącu odzwierciedla głównie przewidywany wzrost całkowitego wykorzystania zbóż paszowych, skorygowany o 8,4 mln ton od lipca i obecnie przewyższający poziom z sezonu 2019/2020 o 51,5 mln ton (3,6 procent). Przewidywany wzrost wykorzystania zbóż paszowych zwłaszcza kukurydzy to 31,4 mln ton (3,8 proc.).W porównaniu z sezonem 2019/2020, jest to największym motorem spodziewanego rocznego wzrostu. Jednak ożywienie w przemyśle po zeszłorocznym załamaniu obecnie rośnie a z nim wykorzystanie na cele przemysłowe o 16,4 mln ton (4,2 proc.), co wraz ze wzrostem popytu na etanol, również przyczynia się do przewidywanego wzrostu.

Również prognoza całkowitego wykorzystania pszenicy w sezonie 2020/2021 została podniesiona od lipca o 2,0 mln ton, do 756 mln ton, co oznacza wzrost o 3,0 mln ton w porównaniu z poziomem w sezonie 2019/2020. Wyższe spożycie żywności jest głównym czynnikiem powodującym ten wzrost, podczas gdy zapotrzebowanie na pszenicę na paszę prawdopodobnie pozostanie stłumione, a jej wykorzystanie przemysłowe ulegnie stagnacji.

Prognozy dotyczące światowych zapasów zbóż na koniec sezonu 2020/2021 r. zostały od lipca obniżone o 33,4 mln ton do 895,5 mln ton, ale nadal są o 14,6 mln ton (1,7 proc.) powyżej poziomu otwarcia i stanowiąc rekord wszechczasów. W wyniku rewizji w dół światowych zapasów zbóż w tym miesiącu i podniesienia prognoz światowego wykorzystania zbóż, wskaźnik światowych zapasów zbóż do wykorzystania w sezonie 2020/2021 spadł do 31,8 proc. Jest, zatem nieznacznie niższy lipcowego i najniższy od czterech lat, ale wciąż stosunkowo wysoki z historycznego punktu widzenia.

Większa część korekty w dół globalnych zapasów wynika z oczekiwanego zmniejszenia zapasów kukurydzy w USA od poprzedniego raportu z lipca o 24,0 mln ton, spowodowanego ograniczonymi perspektywami produkcji Ta redukcja zapasów kukurydzy paszowych do 432,1 mln ton, co oznacza spadek od lipca, o 30,9 mln ton, ale nadal o 10,8 mln ton (2,6 proc.) powyżej poziomu otwarcia.

Pomimo niewielkiej korekty w dół (o 1,6 mln ton), przewiduje się, że światowe zapasy pszenicy pod koniec sezonu 2020/2021 r. nadal wzrosną o 5,7 mln ton (2,0 proc.) powyżej poziomu otwarcia i osiągną 282,2 mln ton, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii. Jednak większość prognozowanego wzrostu wynika z oczekiwanego wzrostu zapasów pszenicy z poprzedniego sezonu w Chinach o 11,0 mln ton.