Światowa produkcja zbóż

Wzrost dotyczy głównie pszenicy, odzwierciedlając rewizje w górę dokonane dla Australii i Rosji, które podniosły prognozę światowej produkcji pszenicy w sezonie 2022/2023 do 794 mln ton (wobec 781,1 mln ton w sezonie 2021/2022) i wzmocniły oczekiwania na rekordowy wynik w 2023 roku.

Produkcja zbóż paszowych w 2023 r., jest prognozowana na poziomie 1,459 mln ton, co oznacza umiarkowany spadek w porównaniu z poprzednią prognozą z grudnia i o 3,3 proc. poniżej poziomu z 2021 r. Ostatnia obniżka odzwierciedla niższe szacunki dotyczące produkcji kukurydzy w UE, USA i Rosji, co z nawiązką zrekompensowało korektę w górę dla Chin. Prognoza światowego wyniku jęczmienia została umiarkowanie podwyższona, opierając się na poprawie perspektyw zbiorów w Australii, podczas gdy prognoza światowej produkcji sorgo pozostaje niezmieniona od grudnia.  

Jeśli chodzi o produkcję w 2023 r., większość upraw pszenicy ozimej została zasiana na półkuli północnej, a wczesne oznaki wskazują na ekspansję obszarów w kilku głównych krajach produkujących, głównie z powodu podwyższonych cen. Chociaż ceny nawozów spadły w ostatnich miesiącach, nadal są wysokie, co może skutkować obniżonymi dawkami stosowania z prawdopodobnymi negatywnymi skutkami dla plonów. Szacuje się, że USA obszar uprawy pszenicy ozimej w 2023 r. będzie największym obszarem od ośmiu lat, co oznacza wzrost o 11 proc. rok do roku. Susza dotyka główne równiny centralne produkujące i przewiduje się, że utrzyma się w ciągu najbliższych kilku miesięcy; jednak sucha pogoda częściowo ustąpiła w innych miejscach, co doprowadziło do poprawy warunków upraw. W Kanadzie, podczas gdy większość upraw pszenicy jest wysiewna wiosną i chociaż przewiduje się wycofanie zasiewów ozimych, przewiduje się, że całkowite zasiewy pszenicy w 2023 r. wzrosną o 2 procent, co będzie wspierane przez wysokie ceny upraw. W UE oficjalne szacunki dotyczące powierzchni pszenicy ozimej nie są jeszcze dostępne, ale dzięki ogólnie sprzyjającej pogodzie i przeważającym zachętom cenowym przewiduje się, że zasiewy pozostaną powyżej średniej z poprzednich trzech lat i zbliżą się do poziomu z 2022 r. W Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oczekiwania wskazują na 1-procentowy wzrost zasiewów pszenicy ozimej, wspierany przez korzystną pogodę i solidne ceny dla producentów. W Rosji duża dostępność i niskie ceny krajowe mogą spowodować niewielkie ograniczenie zasiewów pszenicy. Na Ukrainie poważne ograniczenia finansowe, uszkodzenia infrastruktury i utrudniony dostęp do pól w niektórych częściach kraju spowodowały szacunkową 40-procentową redukcję powierzchni pszenicy ozimej rok do roku w 2023 r. W Indiach, zachęcony wyższymi cenami rynkowymi i gwarantowanymi przez rząd, a także korzystnymi warunkami siewu, przewiduje się, że areał pszenicy w 2023 r. przekroczy rekordowy poziom z ubiegłego roku. Również w Pakistanie zasiewy pszenicy w 2023 r. pozostaną wyższe niż średnia z pięciu lat, a stojąca woda z powodzi na dużą skalę w 2022 r. spowoduje mniej przeszkód niż początkowo przewidywano.

W krajach półkuli południowej większość zbóż paszowych. została zasiana do końca 2022 r. Kierując się atrakcyjnymi cenami, rolnicy w Brazylii mogli zwiększyć całkowitą liczbę zasiewów kukurydzy do rekordowo wysokiego poziomu, przy czym znaczna część tego wzrostu skoncentrowała się na kluczowej dla produkcji rejonie Mato Grosso. W Argentynie niski poziom wilgoci w glebie ograniczył zasiewy kukurydzy we wczesnych uprawach, w związku, z czym oczekuje się, że całkowity obszar uprawy kukurydzy zmniejszy się nieznacznie w 2023 r. Warunki pogodowe były jak dotąd sprzyjające, co dobrze wróży perspektywom plonów.

 

 

Mniejsze całkowite światowe wykorzystanie zbóż

Przewiduje się, że całkowite światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2022/2023 zmniejszy się o 19 mln ton (0,7 proc.) w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022, osiągając 2,779 mld ton, pomimo korekty w górę o 1,7 mln ton od grudniowej prognozy. Miesięczny wzrost wynika głównie z korekty w górę zużycia pszenicy o 3,0 mln ton, głównie z powodu wyższego wykorzystania pszenicy paszowej w Chinach, UE i USA.

Po tej rewizji w górę prognozuje się, że globalne wykorzystanie pszenicy w sezonie 2022/2023 wyniesie 778 mln ton, co oznacza wzrost o 4,6 mln ton (0,6 procent) w stosunku do szacowanego poziomu 2021/2022. Z kolei niższe przewidywane zużycie zbóż paszowych, głównie kukurydzy w UE Rosji USA i Wietnamie oraz sorgo w Chinach, doprowadziło do korekty w dół prognozy FAO w sezonie 2022/2023 dotyczącej całkowitego wykorzystania o 1,8 mln ton, do na poziomu 1,482 mld ton, czyli o około 22 mln ton (1,4 proc. poniżej szacowanego poziomu w sezonie 2021/2022.

Światowe zapasy zbóż

Nowa prognoza światowych zapasów zbóż wynosi 844 mln ton, co oznacza wzrost o 5 mln ton od grudnia, ale wciąż o 10,3 mln ton (1,2 proc.) poniżej rekordowo wysokiego poziomu otwarcia. Na tym poziomie światowy wskaźnik zapasów do zużycia zbóż spadłby z 30,8 proc. w sezonie 2021/2022 do 29,5 proc. Większość prognozowanych na ten miesiąc wyższych światowych zapasów zbóż wynika z rewizji w górę (5,3 mln ton) światowych zapasów pszenicy, co wynika przede wszystkim z wyższych zapasów przewidywanych w Australii, Rosji i UE. Dzięki korekcie w górę w tym miesiącu prognoza światowych zapasów pszenicy w sezonie 2022/2023 została podniesiona do 305 mln ton, co oznacza wzrost o 12 mln ton (4,0 proc.) w stosunku do poziomu otwarcia.

Prognozy FAO dotyczące zapasów zbóż paszowych (kończące się w 2023 r.) również zostały od grudnia zrewidowane w górę o 1,2 mln ton, odzwierciedlając oczekiwania dotyczące wyższych zapasów jęczmienia w UE z powodu mniejszego zużycia paszowego. Pomimo korekty w górę FAO prognozuje, że światowe zapasy zbóż paszowych spadną w sezonie 2022/2023 o 18 mln ton (7,3 proc.) do 283 mln ton, zdominowane przez przewidywany spadek światowych zapasów kukurydzy o 22 mln ton (7,3 proc.) W dużej mierze odzwierciedlając korektę w dół w Chinach.

Handel zagraniczny zbożami

Pomimo korekty w górę o 2,0 mln ton w tym miesiącu, przewiduje się, że międzynarodowy handel zbożami spadnie w sezonie 2022/2023 o 8,2 mln ton do 474 mln ton (1,7 proc.) w stosunku do rekordowego wolumenu z poprzedniego sezonu. Prognoza FAO dotycząca światowego handlu pszenicą w sezonie 2022/2023 została podniesiona od grudnia o 3,2 mln ton, głównie w wyniku wyższej oczekiwanej sprzedaży z Rosji dzięki dużym dostawom, konkurencyjnym cenom i solidnemu tempu dostaw w ostatnich miesiącach. Rekompensują część tego wzrostu, prognozy dotyczące eksportu Argentyny, które zostały obniżone ze względu na zmniejszoną produkcję.

Po stronie importu większe niż wcześniej przewidywano są zakupy UE, głównie z Ukrainy oraz Chin, co wynika z dotychczasowego wysokiego tempa importu. Przewiduje się, że światowy handel zbożami paszowymi w sezonie 20222023 (lipiec/czerwiec) spadnie o 3,1 proc. Korekta w dół w tym miesiącu odzwierciedla przede wszystkim gorsze perspektywy dla handlu sorgo, spowodowane słabszym popytem z Chin, a w konsekwencji mniejszą sprzedażą z USA. Prognozy dotyczące światowego handlu kukurydzą pozostają w tym miesiącu prawie niezmienione, ponieważ większa spodziewana sprzedaż z Brazylii zrównoważyła UE równoważą korektę w dół importu przez Wietnam. Do szacunków na 2022 r., które zostały zrewidowane do wszech czasów 55,5 mln ton.