Biorąc pod uwagę warunki upraw już w gruncie i zamiary sadzenia tych, które jeszcze nie zostały zasiane, prognozuje się, że światowa produkcja zbóż spadnie do 2,784 mld ton (w tym ryż w ekwiwalencie zmielonym), co oznacza spadek o 16 mln ton od rekordowej produkcji szacowany w sezonie 2021/2022.

Spadek produkcji kukurydzy i pszenicy, wzrost  jęczmienia i sorgo

Wśród głównych zbóż największy spadek produkcji przewidywany jest dla kukurydzy, a następnie pszenicy i ryżu. Z kolei globalne wyniki produkcji jęczmienia i sorgo prawdopodobnie wzrosną w 2022 r., reprezentując częściowe odbicie od obniżonego poziomu jęczmienia w 2021 r. i najwyższego poziomu produkcji sorgo od 2016 r.

Lekki spadek światowego wykorzystania zbóż

Przewiduje się również, że światowe wykorzystanie zbóż spadnie w sezonie 2022/2023 o 0,1 proc. z szacowanego poziomu w sezonie 2021/2022, do 2,788 mld ton. Przewidywany spadek, pierwszy od dwudziestu lat, wynikałby głównie z oczekiwanego mniejszego wykorzystania pszenicy, zbóż paszowych i ryżu na cele paszowe, wraz z mniejszym przewidywanym spadkiem zastosowań przemysłowych, przede wszystkim pszenicy i ryżu. Oczekuje się natomiast, że światowe spożycie zbóż na świecie wzrośnie, dotrzymując kroku dalszemu wzrostowi liczby ludności na świecie.

Spadek światowych zapasów zbóż

Opierając się na wstępnych prognozach FAO dotyczących światowej produkcji zbóż w 2022 r. i wykorzystania w sezonie 2022/2023 r., produkcja zbóż nie byłaby wystarczająca do spełnienia oczekiwanych wymogów wykorzystania, prowadząc do zmniejszenia o 0,4 proc. światowych zapasów zbóż z poziomu otwarcia do 847 mln ton. Przy obecnym poziomie wykorzystania i prognozach zapasów światowy wskaźnik wykorzystania zapasów zbóż spadłby z 30,5 proc. w sezonie 2021/2022 do 29,6 proc. w sezonie 2022/2023, do najniższego poziomu od sezonu 2013/2014, ale nadal znacznie powyżej rekordowo niskiego poziomu. z 21,4 proc. zarejestrowanego w sezonie 2007/2008. Oczekuje się, że wśród głównych zbóż spadek zapasów kukurydzy będzie największy. Przewiduje się również, że zapasy jęczmienia i ryżu spadną, podczas gdy zapasy pszenicy i sorgo prawdopodobnie wzrosną.

Spadek światowego handlu zbożami

Oczekuje się, że światowy handel zbożami spadnie do trzyletniego minimum, szacowanego na 462,8 mln ton, czyli o 2,6 proc. poniżej poziomu z sezonu 2021/2022. Ten oczekiwany spadek odzwierciedla prawdopodobny mniejszy światowy handel zbożami paszowymi i pszenicą, podczas gdy perspektywy dla handlu ryżem pozostają pozytywne.

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w maju średnio 173,4 punktu, osiągając nowy rekord wszech czasów i 39,7 punktu (29,7 procent) powyżej wartości z poprzedniego roku. Coraz mniejsze dostawy i niepewność rynkowa, zwłaszcza w przypadku pszenicy, kukurydzy i jęczmienia, a także rosnące ceny energii i środków produkcji prawdopodobnie utrzymają wysokie ceny zbóż na świecie, przynajmniej do pierwszej połowy sezonu 2022/2023.