Prognozy światowej produkcji zbóż paszowych i pszenicy w 2022 r.

Wzrost z miesiąca do miesiąca wynika głównie z korekty w górę prognozy produkcji zbóż paszowych o 6,4 mln ton, przy czym ich światowa produkcja osiągnie 1,501 mld ton w 2022 r., czyli tylko o 0,5 proc. poniżej wyniku z 2021 r. Perspektywy zostały wzmocnione w tym miesiącu przez raporty wskazujące na duże zasiewy kukurydzy w Chinach (kontynentalnych) i Indiach. Co więcej, chociaż nadal wskazuje się na prawdopodobny 30-procentowy spadek w stosunku do średniej z ostatnich pięciu lat, perspektywy produkcji kukurydzy na Ukrainie zostały również podniesione dzięki oficjalnym danym wskazującym na większe niż wcześniej przewidywano zasiewy. Wzrosty te z nawiązką przewyższają umiarkowane cięcia w prognozach dotyczących produkcji kukurydzy dla Meksyku i kilku krajów Dalekiego Wschodu, a także większe cięcia w stosunku do prognoz dla UE, gdzie zasiewy są niższe niż pierwotnie przewidywano, a susza jest większa niż zwykle.

Prognoza światowej produkcji pszenicy w 2022 r. została w lipcu obniżona tylko ułamkowo do 770,3 mln ton, pozostając o 1 procent niższym rok do roku. Nieznacznie gorsza perspektywa wynika z cięć w prognozach produkcji dla UE, gdzie utrzymująca się susza pogorszyła perspektywy plonów, oraz w mniejszym stopniu dla Argentyny i Iraku. Te obniżki z nawiązką przewyższają oczekiwania dotyczące zbiorów w Kanadzie i Australii, gdzie sprzyjająca pogoda w czasie siewów i opłacalne ceny zachęcają do powiększania obszaru uprawy. Ponadto utrzymująca się korzystna pogoda w Rosji poprawiła perspektywy plonów upraw ozimych i jeszcze bardziej wzmocniła dobre perspektywy produkcyjne tego kraju w 2022 roku.

Światowe wykorzystanie zbóż

Prognozy dotyczące światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2022/2023 również zostały podniesione, o 9,2 miliona ton do 2,797 mld ton, ale nadal jest o 1,7 mln ton (0,1 procent) poniżej poziomu z sezonu 2021/2022, głównie odzwierciedlając mniejsze zużycie paszy. Po rewizji w górę o 6,1 mln ton od poprzedniej prognozy w czerwcu przewiduje się, że wykorzystanie zbóż paszowych utrzyma się na poziomie 1,504 mld ton w sezonie 2021/2022 i 2022/23, przy wzroście spożycia na cele żywnościowe i zmniejszonym zużyciu na cele paszowe, zwłaszcza w Ameryce Północnej i UE.

Pomimo rewizji w górę o 2,0 mln ton w tym miesiącu, prognoza globalnego wykorzystania pszenicy w sezonie 2022/2023 nadal wskazuje na niewielki (0,3 procent) spadek w porównaniu z sezonem 2021/2022, głównie z powodu przewidywanego spadku zużycia pasz, zwłaszcza w Chinach i UE, a także w zastosowań przemysłowych w Indiach. Podczas gdy Chiny wykorzystują więcej zbóż paszowych w paszach dla zwierząt zamiast pszenicy, oczekuje się, że wykorzystanie paszowe pszenicy w UE spadnie zgodnie z ogólnym oczekiwanym spadkiem ogólnego popytu na pasze. W Indiach mniejsza podaż, spowodowana niższą produkcją i wyższym eksportem, zmniejsza przemysłowe wykorzystanie pszenicy w sezonie 2022/2023.

Prognoza wzrostu światowych zapasów zbóż

Przy 854 mln ton prognoza FAO dotycząca światowych zapasów zbóż na koniec sezonu w 2023 r. wzrosła o 7,6 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale nadal wskazuje na spadek o 0,6 procent rok do roku (5,0 mln ton). Na tym poziomie globalny stosunek zapasów zbóż do wykorzystania spadłby z 30,7 proc. w sezonie 2021/2022 do 29,8 proc. w sezonie 2022/2023.

Prognozy dotyczące światowych zapasów zbóż paszowych zostały podniesione o 6,0 mln ton w porównaniu z poprzednim raportem dotyczącym wyższych oczekiwań dotyczących zapasów kukurydzy, ale nadal obserwuje się spadek o 1,0 procent (3,6 mln ton) poniżej poziomu otwarcia, spowodowany spadkiem zapasów jęczmienia. Większość przewidywanego spadku zapasów jęczmienia koncentruje się w Chinach ze względu na większe zużycie paszowe oraz w Australii, co wynika z niższych perspektyw produkcji. Po rewizji w górę o 7,7 mln ton w tym miesiącu przewiduje się, że światowe zapasy kukurydzy utrzymają się na poziomie zbliżonym do poziomu otwarcia w sezonie 2022/2023, z przewidywanymi spadkami w Chinach i USA, przeciwdziałając wzrostowi po rekordowej produkcji oczekiwanej w Brazylii, oraz Ukrainy, gdzie przewiduje się, że zapasy osiągną ponad sześciokrotnie poziom przedwojenny (stan na sezon 2020/2021), w wyniku zakłóconego przez wojnę eksportu.

Prognozy dotyczące światowych zapasów pszenicy w sezonie 2022/2023 również zostały podniesione o 1,5 mln ton od ostatniego miesiąca, do 299 mln ton, obecnie zbliżając się do poziomów otwarcia. Oczekiwany wzrost zapasów pszenicy rok do roku, zwłaszcza w Chinach i Rosji, ale także w Kanadzie i na Ukrainie, ma zrównoważyć prawdopodobne spadki w UE i Indiach, w szczególności, a także w Australii i Maroku.

Wzrost światowego handlu zbożami

Najnowsza prognoza FAO dla światowego handlu zbożami w sezonie 2022/2023 wynosi 468 mln ton, co oznacza wzrost o 4,8 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale stanowi najniższy poziom od trzech sezonów i spadek o 11,4 mln ton (2,4 proc.) w stosunku do wolumenu w sezonie  2021/2022.

Odpowiadający za większość spadku handel zbożami paszowymi, skurczy się o 4,1 proc. (9,5 mln ton) w sezonie 2022/2023 (lipiec/czerwiec) w porównaniu z szacowanym poziomem w sezonie 2021/2022. Nastąpi to w dużej mierze w wyniku zakłóceń związanych z wojną i dotyczyć będzie eksportu kukurydzy i jęczmienia z Ukrainy. Chociaż większe spodziewane dostawy kukurydzy z Brazylii i wyższy popyt w UE poprawiły perspektywy globalnego handlu kukurydzą od czasu poprzedniego raportu, to prognoza FAO dla globalnego handlu kukurydzą w sezonie 2022/2023 jest o 3 proc. niższa niż poziom w sezonie 2021/2022. Zwiększony eksport z Brazylii w sezonie 2022/2023 nie jest w stanie zrekompensować mniejszych dostaw oczekiwanych od innych głównych eksporterów kukurydzy, w tym Ukrainy, ponieważ jej główne porty pozostają zablokowane, a Argentyna i USA oczekują mniejszych zbiorów.

Przewiduje się, że przy 191 mln ton światowy handel pszenicą w latach w sezonie 2022/2023 również skurczy się o 1,3 proc. w stosunku do sezonu 2021/2022, w dużej mierze w wyniku spadku eksportu z Ukrainy i przewidywanych mniejszych zakupów przez kilka krajów azjatyckich. Zmniejszone perspektywy eksportu Ukrainy, w połączeniu z mniejszymi prognozami sprzedaży dla Australii i Argentyny w oparciu o ograniczone możliwości eksportowe, przeważają nad oczekiwanym wzrostem eksportu z Kanady, UE i Rosji.