Rozwojowi fuzariozy kolb sprzyjają lata ciepłe i wilgotne oraz uszkodzenia powodowane przez szkodniki. Obecnie choroba pojawia się intensywniej w plantacjach słabiej chronionych, uszkodzonych przez omacnicę prosowiankę. Ostatnie występujące opady deszczu, przy jednocześnie panujących wysokich temperaturach podniosły wilgotność wewnątrz łanu co dodatkowo sprzyjało rozprzestrzenianiu fuzariozy kolb.

Źródłem pierwotnym infekcji są zarodniki grzyba znajdujące się w glebie oraz na resztkach pożniwnych kukurydzy. Choroba może pojawić się także na skutek wcześniejszego opanowania roślin przez zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodygi, gdy grzybnia przerasta do kolb.

Na skutek porażenia kolby łamią się i odpadają, ale nie wpływa to znacząco na wielkość plonu. Fuzarioza kolb powoduje natomiast obniżenie jakości ziarna i potrafi całkowicie je zdyskredytować – wówczas przy silnym porażeniu nie nadaje się do dalszego wykorzystania.

Grzyby wywołujące chorobę są odpowiedzialne za produkcję mikotoksyn - drugorzędnych metabolitów kumulowanych w ziarniakach i innych częściach roślin, które są silnymi truciznami. Porażone ziarniaki kukurydzy zawierają średnio dziesięciokrotnie wyższe ilości mikotoksyn w porównaniu do ziaren pszenicy.

Do najczęściej występujących mikotoksyn należą fumonizyny, deoksyniwalenol i zearalenon. To toksyczne związki dla ludzi i zwierząt, powodują podwyższoną wrażliwość na czynniki zakaźne, które w standardowych warunkach, bez dodatkowego działania metabolitów tych grzybów, nie wywoływałby choroby. Ponadto negatywnie wpływają na wyniki produkcyjne, reprodukcję, zdrowotność czy jakość uzyskiwanego produktu. Dla przykładu zearalenon działając na układ hormonalny u trzody chlewnej powoduje zaburzenia w płodności, z kolei deoksyniwalenol (DON) obniża łaknienie, powoduje wymioty i spadek wagi.

Jeśli stwierdza się wysoką obecność fuzariozy kolb w łanie kukurydzy, wówczas pewnym rozwiązaniem ograniczającym dalszy rozwój mikotoksyn jest wcześniejszy zbiór i dosuszenie ziarna. Po zbiorze trzeba możliwie szybko rozdrobnić resztki pożniwne kukurydzy i następnie przeprowadzić orkę zimową.