Jak przypominają rzeczoznawcy GUS zbiory zbóż, przy sprzyjającej na ogół pogodzie, powszechnie prowadzono w trzeciej dekadzie lipca i pierwszej dekadzie sierpnia. Do końca sierpnia na obszarze całego kraju zakończono żniwa zbóż ozimych i jarych.

Ja podano, na podstawie wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2019 r. w gospodarstwach rolnych, powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2019 r. wyniosła ok. 7,8 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – ok. 7,1 mln ha, z tego:
- pszenicy ok. 2,5 mln ha,
- żyta ok. 0,9 mln ha,
- jęczmienia ok. 1,0 mln ha,
- owsa ok. 0,5 mln ha,
- pszenżyta ok. 1,3 mln ha,
- mieszanek zbożowych ok. 0,9 mln ha.

- Produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na ok. 24,9 mln t, tj. o ok. 9 proc. więcej od uzyskanej w 2018 r. – oceniono.

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi oceniono na 39,3 dt/ha, tj. o 3,5 dt/ha (o ok. 10 proc.) więcej od plonów z roku ubiegłego. Z kolei zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 28,8 dt/ha, tj. o 1,7 dt/ha (o ok. 6 proc.) więcej od tych z roku 2018.
Jak podał GUS, zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 28,8 mln t, tj. o ok. 2,0 mln t (o ok. 7 proc.) więcej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych.

Jak w tym podsumowaniu prezentuje się rzepak? - Według wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego ocenia się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ogółem w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego o ok. 2 proc. i wyniosła ok. 860 tys. ha. Zbiory rzepaku i rzepiku szacuje się na ok. 2,35 mln t, tj. o ok. 7 proc. więcej od ubiegłorocznych – podano w komunikacie.

Co z ziemniakiem? - Bardzo wysoka temperatura powietrza w czerwcu oraz znaczny deficyt opadów przypadały na okres wiązania bulw i początkowego wzrostu masy ziemniaków (największego zapotrzebowania roślin ziemniaka na wodę) i znacząco ograniczyły ich potencjał plonotwórczy. Wykopki ziemniaków rozpoczęto w sierpniu, a zakończono w drugiej dekadzie października. Jakość bulw ziemniaka z tegorocznych zbiorów jest niska (gorsza niż w roku ubiegłym), z dużym udziałem bulw drobnych i zdeformowanych – poinformował GUS.

Na podstawie wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego ocenia się, że powierzchnia uprawy ziemniaków w 2019 r. (łącznie z powierzchnią w ogrodach przydomowych) była większa od ubiegłorocznej o ok. 3 proc. i wyniosła ponad 300 tys. ha. Plony ziemniaków w bieżącym roku oszacowano na 214 dt/ha, tj. o ok. 37 dt/ha mniej od ubiegłorocznych (o ok. 15 proc.). Zbiory ziemniaka zostały oszacowane na ok. 6,5 mln t, tj. o ok. 13 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych.

To nie był łatwy rok w uprawie buraka cukrowego. Co prawda areał produkcji tego gatunku był nieco większy od ubiegłorocznej i wyniósł ok. 241 tys. ha. Zbiory szacuje się na ok. 13,7 mln t, tj. o ok. 4 proc. mniej od uzyskanych w 2018 roku.

- Tegoroczne warunki pogodowe nie sprzyjały dynamicznemu wzrostowi masy korzeni buraków cukrowych. Wysokie temperatury powietrza, przy jednocześnie niskich opadach atmosferycznych o nierównomiernym rozkładzie, hamowały wzrost i rozwój roślin. Poprawa stanu uwilgotnienia gleby we wrześniu spowodowała na niektórych plantacjach odbudowę masy liści i korzeni, jednak kosztem polaryzacji. Rozpoczęta w pierwszej połowie września kampania cukrownicza przebiegała bez zakłóceń w planowanych terminach. W większości rejonów uprawy buraków cukrowych zbiór zakończono w pierwszej połowie listopada – ocenili specjaliści GUS.