Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych według GUS w 2019 r. przedstawiają się następująco:
- zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 24,6 mln t, tj. o około 8 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na około 2,3 mln t, tj. o około 4 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
- produkcję warzyw gruntowych ocenia się na niespełna 3,8 mln t, tj. o blisko 9 proc. mniej od roku poprzedniego;
- przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą o ok. 25 proc. niższe od rekordowych ubiegłorocznych i wyniosą niespełna 3,4 mln t;
- produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,5 mln t, tj. o blisko 20 proc. mniej od zbiorów 2018 r.

Niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim według ekspertów GUS:
- wyjątkowo wysokie temperatury powietrza w czerwcu, znacznie przekraczające normy wieloletnie, które przy niewielkich opadach deszczu doprowadziły do nadmiernego przesuszenia wierzchniej warstwy gruntu i szybszego dojrzewania zbóż oraz rzepaku i rzepiku, ograniczając jednocześnie ich potencjał produkcyjny;
- lokalnie występujące w czerwcu ekstremalne zjawiska klimatyczne, tj. burze, gradobicia i nawałnice połączone z silnym wiatrem;
- niedobór opadów deszczu w kwietniu hamujący wzrost i rozwój roślin.

Korzystnie natomiast wpłynęły:
- niewielkie straty zimowe zbóż ozimych (zaorano jedynie 0,1 proc. zasianej powierzchni zbóż ozimych);
- nieco lepszy od ubiegłorocznego stan zasiewów zbóż ozimych wiosną 2019 r.

Z danych Urzędu wynika, że wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2019 r. jest o ok. 1 proc. większa od ubiegłorocznej i wynosi około 7,2 mln ha z tego:
- pszenicy około 2,5 mln ha,
- żyta około 0,9 mln ha,
- jęczmienia około 1,0 mln ha,
- owsa około 0,5 mln ha,
- pszenżyta około 1,3 mln ha,
- mieszanek zbożowych około 1,0 mln ha.

- Wstępnie szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 34,4 dt/ha, tj. o 2,1 dt/ha (o 7 proc.) więcej od plonów z roku ubiegłego. Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 38,4 dt/ha, tj. o 2,6 dt/ha (o 7 proc.) więcej od plonów z roku ubiegłego. Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 28,3 dt/ha, tj. o 1,2 dt/ha (o 4 proc.) więcej od plonów ubiegłorocznych – podał GUS.

Co z rzepakiem? - Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 3 proc. i wynosi około 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 2,3 mln t, tj. o około 4 proc. więcej od ubiegłorocznych, ale przewiduje się pogorszenie jakości – poinformował GUS.

Co z ziemniakami? - Ocenia się, że w bieżącym roku powierzchnia uprawy ziemniaków będzie nieco wyższa od ubiegłorocznej i wyniesie ponad 0,3 mln ha. Uwzględniając dotychczasowy przebieg warunków meteorologicznych i czynników wpływających na możliwości plonotwórcze ziemniaków można wnioskować, że plony i zbiory ziemniaków w bieżącym roku będą niższe od ubiegłorocznych, jednak ostatecznie zależeć one będą od dalszego przebiegu pogody – czytamy w raporcie.

Wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniesie ponad 0,2 mln ha i będzie zbliżona do ubiegłorocznej. - Obsada roślin na większości plantacji jest niższa od ubiegłorocznej i wynosi ok. 94 tys./ha. Ogólnie jednak w połowie lipca stan plantacji buraków cukrowych był dobry. Wysokość plonów buraków cukrowych będzie zależała od dalszego przebiegu warunków pogodowych – podał Urząd.

Oceniono też stan użytków zielonych. - Plony I pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oceniono na około 24,6 dt/ha, natomiast zbiory z łąk trwałych (w przeliczeniu na siano) wyniosły około 6,5 mln t. Złe były natomiast warunki odrostu roślinności na trwałych użytkach zielonych po zbiorach pierwszego pokosu – podano.