- Najczęściej stawiane pytanie rolników w kontekście traktowania słomy jako nawozu organicznego brzmi nie tyle czy, lecz ile zastosować azotu? Odpowiedź na oba pytanie zależy od wiedzy rolnika o zawartości azotu w słomie, a także od zawartości azotu mineralnego w glebie. W odniesieniu do pierwszej cechy, krytycznymi wartościami są 12 i 18 kg N w 1 t słomy. Pierwsza liczba oznacza stan, w którym niedobór azotu prowadzi do tzw. biologicznego unieruchomienia azotu mineralnego gleby. Druga oznacza taki stan zawartości N, powyżej której zachodzi bezpośrednie uwalnianie tego składnika w trakcie mineralizacji słomy w glebie. Azot w formie nawozu dodajemy w sytuacji, gdy zawartość składnika jest mniejsza od pierwszej wartości granicznej. W tym celu stosujemy równanie:
DN = P (12 – x)
gdzie: DN – dawka kompensacyjna azotu; P – plon słomy (t/ha); x – N w słomie, kg/1 t.
Przykład:
Dane: 7 t słomy pszennej o zawartości azotu: a) 7 kg/t; b) 4 kg/t.
Obliczenia:
a. DN = 7 ∙ (12 - 7) = 7 ∙ 5 = 35 kg/ha.
b. DN = 7 ∙ (12 - 4) = 7 ∙ 8 = 56 kg/ha.

Mikroorganizmy pobierają azot efektywnie z gleby, a więc pierwszym i podstawowym źródłem składnika jest gleba. Korekta wskazanej dawki nawozowej N wymaga posiadania danych o ilości Nmin w danym stanowisku. Nie jest jednak łatwo wskazać krytyczną zawartość Nmin w glebie po żniwach, gdyż uwstecznianie zachodzi w strefie kontaktu słomy z glebą, która przy pierwszym zabiegu mieszania nie powinna przekraczać 12-15 cm. Redukcję dawki nawozowej N można rozpocząć od średniej klasy zawartości Nmin (do 50 proc.), a zaniechać w klasie dużej.

Kolejnym aspektem zagospodarowania słomy jako nawozu jest dobór nawozu. W pierwszej kolejności należy stosować nawozy naturalne, czy też poferment z biogazowni rolniczej. W grupie nawozów mineralnych preferowanymi winny być mocznik, najlepiej w formie płynnej, a następnie RSM. Przewaga nawozów naturalnych wynika z bogatego asortymentu wprowadzanych pierwiastków (P, S, mikroelementy). Przewaga form amidowych azotu wynika z większego tempa przyswajania przez mikroorganizmy glebowe.