Największe koszty w produkcji kukurydzy na kiszonkę ponoszone są na nawożenie mineralne - prawie 28 proc. kosztów całkowitych. Zastosowanie nawozów NPK i wapna, w ilościach 160-100-190 kg/ha oraz 3 t/ha to łączny koszt w wysokości ok. 1 541 zł/ha. Drugi, pod względem wielkości, udział stanowi siła pociągowa własna - prawie 25 proc., ok. 1 382 zł/ha.

Kolejno, znaczące koszty to: koszty stałe związane z prowadzeniem produkcji (prawie 17 proc.), usługi produkcyjne z zewnątrz (ponad 11 proc.) oraz materiał siewny (ponad 9 proc.). Na środki ochrony roślin przeznaczane jest ok. 3,5 proc. kosztów całkowitych (195 zł/ha). Do najniższych należą: koszt folii - mniej niż 3 proc., 150 zł/ha, obowiązkowe ubezpieczenie uprawy - 2,3 proc., 130 zł/ha oraz najemna siła robocza - mniej niż 2 proc., 97 zł/ha.

Całkowite koszty produkcji jednej dt zielonki to 12,39 zł przy plonie 450 dt/ha, 11,14 zł - 500 dt/ha oraz 10,13 zł - 550 dt/ha.

W przypadku produkcji kukurydzy na ziarno największy udział, bo prawie 28 proc. kosztów całkowitych (ok. 1 690 zł/ha), stanowią koszty związane z usługami produkcyjnymi z zewnątrz gospodarstwa: siew punktowy (ok. 140 zł/ha), dosuszanie ziarna (1 200 zł/ha) oraz zbiór kombajnem (350 zł/ha).

Najemna siła robocza kosztuje ok. 81 zł/ha (ponad 1 proc. kosztów). Siła pociągowa własna w tym kierunku produkcji kukurydzy to mniej niż 14 proc. kosztów całkowitych (ok. 828 zł/ha). Podobnie jak w przypadku kukurydzy na kiszonkę, i tu duży udział, stanowiący ponad 26 proc. kosztów całkowitych, to nawozy mineralne. Dawki nawozów NPK w uprawie kukurydzy na ziarno muszą być większe: 170-100-200 kg/ha i 3 t/ha wapnia kosztują łącznie 1 608 zł/ha. Koszty stałe związane z prowadzeniem produkcji kukurydzy na ziarno to ponad 15 proc., nasiona - ponad 8 proc., środki ochrony roślin - ponad 5 proc. Obowiązkowe ubezpieczenie uprawy to tylko 2,13 proc. kosztów całkowitych (130 zł/ha).

Plon graniczny, przy cenie 90 zł/dt ziarna to 67,9 dt/ha. Przy plonie 80 dt/ha wskaźnik opłacalności wynosi 118 proc. (1 090 zł nadwyżki bezpośredniej), a przy plonie 100 dt/ha - 147 proc.(2 890 zł nadwyżki).

Opracowano na podstawie materiałów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.