• Komisja przedstawia plan działania mający na celu ustanowienie „Korytarzy solidarnościowych” (Solidarity Lanes), aby zapewnić Ukrainie możliwość eksportu zboża.
  • Obecnie średni aktualny czas oczekiwania na wagony wynosi 16 dni, a na niektórych granicach do 30 dni. Gardło przeładunku jest wąskie.
  • KE ogłosiła, że chce, aby 20 milionów ton zboża opuściło Ukrainę w ciągu niecałych trzech miesięcy, korzystając z infrastruktury UE.
  • Komisja wzywa m.in. uczestników rynku UE do pilnego udostępnienia dodatkowych pojazdów, aby dopasować popyt i podaż oraz nawiązać odpowiednie kontakty.

Przypominamy, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i blokadzie ukraińskich portów, ukraińskie zboże i inne towary rolne, nie mogą już dotrzeć do swoich miejsc przeznaczenia. Sytuacja zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu i istnieje pilna potrzeba ustanowienia alternatywnych tras logistycznych z wykorzystaniem wszystkich odpowiednich środków transportu.

Korytarze ułatwiające eksport w ramach solidarności z Ukrainą

W dzisiejszym komunikacie Komisja przedstawia plan działania mający na celu ustanowienie „Korytarzy solidarnościowych”, aby zapewnić Ukrainie możliwość eksportu zboża, ale także importu potrzebnych jej towarów, od pomocy humanitarnej po paszę dla zwierząt i nawozy. Ponieważ w normalnych warunkach 75 proc. ukraińskiej produkcji zboża jest eksportowane, generując około 20 proc. rocznych krajowych przychodów z eksportu. Przed wojną ukraińskie porty czarnomorskie odpowiadały za 90 proc. eksportu zboża i roślin oleistych. Około jedna trzecia eksportu kierowana jest odpowiednio do Europy, Chin i Afryki.

- 20 milionów ton zboża musi opuścić Ukrainę w ciągu niecałych trzech miesięcy, korzystając z infrastruktury UE. To gigantyczne wyzwanie, dlatego niezbędna jest koordynacja i optymalizacja łańcuchów logistycznych, tworzenie nowych tras i unikanie, w miarę możliwości, wąskich gardeł. Nasz komunikat dotyczy rozwiązań awaryjnych, ale także środków średnio- i długoterminowych w celu lepszego połączenia i integracji infrastruktury Ukrainy z UE. W przypadku rozwiązań krótko- i długoterminowych będziemy współpracować z władzami ukraińskimi, zwłaszcza z sąsiednimi państwami członkowskimi, które nie szczędziły wysiłków, aby pomóc w czasie kryzysu - powiedziała Adina Vălean, Komisarz ds. transportu

Pilne działania mające na celu rozwiązanie problemu wąskich gardeł w transporcie

Jak czytamy w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej, pomimo natychmiastowych starań UE i jej państw członkowskich na rzecz ułatwienia przejść granicznych między Ukrainą a UE, po stronie ukraińskiej na odprawę czekają tysiące wagonów i ciężarówek.

– Średni aktualny czas oczekiwania na wagony wynosi 16 dni, a na niektórych granicach do 30 dni. Więcej zboża jest nadal składowanych i przetrzymywanych w ukraińskich silosach gotowych do eksportu. Wśród wyzwań są różne szerokości torów kolejowych: ukraińskie wagony nie są kompatybilne z większością sieci kolejowej UE, więc większość towarów należy przeładować na ciężarówki lub wagony, które pasują do standardowej szerokości toru UE. Proces ten jest czasochłonny, a możliwości przeładunkowe wzdłuż granic są ograniczone – podaje Komisja.

Jak podaje Komisja, w celu usunięcia tych przeszkód i ustanowienia "Korytarzy solidarnościowych" Komisja wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami będzie pracować nad następującymi priorytetowymi działaniami w perspektywie krótkoterminowej:

– Dodatkowy tabor towarowy, statki i ciężarówki: Komisja wzywa uczestników rynku UE do pilnego udostępnienia dodatkowych pojazdów. Aby dopasować popyt i podaż oraz nawiązać odpowiednie kontakty. Komisja utworzy platformę logistyczną i zwróci się do państw członkowskich o wyznaczenie specjalnych punktów kontaktowych Solidarity Lanes.

– Przepustowość sieci transportowych i terminali przeładunkowych: ukraińskie przesyłki eksportowe produktów rolnych powinny być traktowane priorytetowo, a zarządcy infrastruktury powinni udostępniać miejsca w kolejkach dla tego eksportu. Komisja wzywa również uczestników rynku do pilnego przeniesienia mobilnych ładowarek zboża do odpowiednich terminali granicznych w celu przyspieszenia przeładunku. Umowa o transporcie drogowym z Ukrainą również usunie wąskie gardła. Aby zachęcić unijnych przewoźników do wjazdu swoich pojazdów na Ukrainę, Komisja zbada również możliwości dodatkowych gwarancji finansowych.

Komisja wzywa organy krajowe do stosowania maksymalnej elastyczności i zapewnienia odpowiedniego personelu w celu przyspieszenia procedur na przejściach granicznych.

– Składowanie towarów na terytorium UE: Komisja oceni dostępne możliwości składowania w UE i będzie koordynować działania z państwami członkowskimi w celu zapewnienia większej pojemności tymczasowego składowania ukraińskiego eksportu.

Poprawa łączności UE-Ukraina w perspektywie średnioterminowej

W perspektywie średnio- i długoterminowej Komisja będzie również pracować nad zwiększeniem przepustowości infrastruktury nowych korytarzy eksportowych oraz utworzeniem nowych połączeń infrastrukturalnych w ramach odbudowy Ukrainy.

Kolejna runda zaproszeń do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) umożliwi wsparcie projektów usprawniających połączenia transportowe z Ukrainą, w tym połączeń kolejowych i terminali kolejowo-drogowych. W tym kontekście Komisja przyjęła dziś decyzję w celu podpisania umowy na wysokim szczeblu z Ukrainą, aktualizującej mapy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), w ramach polityki Komisji dotyczącej przedłużenia TEN- T do krajów sąsiednich.