To już ósmy raport suszowy opracowany przez IUNG-PIB w Puławach. W raporcie tym tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -111 mm. W rozpatrywanym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 5 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 V – 20 VI).

Źródło: IUNG-PIB w Puławach
Źródło: IUNG-PIB w Puławach

Susza rolnicza występowała na terenie 14 województw kraju

Największe deficyty wody notowano na terenie Wału Trzebnickiego i Lubuskiego Przełomu Odry od -160 do -229 mm.

Bardzo duże niedobory stwierdzono także na terenie Pojezierzy: Wielkopolskiego oraz w zachodniej części Pomorskiego a także w Kotlinie Sandomierskiej od -160 mm do -189 mm. Duże niedobory wody notowano również na Nizinie Śląskiej, w centralnej części Pojezierza Mazurskiego oraz w na Polesiu Zachodnim od -150 mm do -179 mm. Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od -110 do -159 mm. Natomiast we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego, na Przedgórzu Sudeckim, na Wyżynie Śląskiej, Krakowsko-Częstochowskiej, Małopolskiej, Lubelskiej oraz na Nizinie Podlaskiej niedobory były już mniejsze od 0 do -109 mm.

Potwierdzono ją w 13 uprawach tj;

Susza występowała w trzynastu uprawach:

Kukurydzy na ziarno,
Kukurydzy na kiszonkę,
Krzewów owocowych,
Roślin strączkowych,
Warzyw gruntowych,
Tytoniu,
Zbóż jarych,
Truskawek,
Chmielu,
Zbóż ozimych,
Ziemniaka,
Drzew owocowych,
Buraka cukrowego.

Kukurydza najbardziej dotknięta suszą

W ósmym okresie raportowania od 1 czerwca do 31 lipca 2022 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na ziarno oraz kukurydzę na kiszonkę. Suszę notowano w 671 gminach (27,09% gmin Polski). 95% gmin w woj. lubuskim jest dotkniętych tym żywiołem.  Suszę rolniczą odnotowano w uprawach roślin strączkowych, wystąpiła w 443 gminach (17,88% gmin Polski). Stwierdzono ją także w uprawach zbóż jarych, wystąpiła w 138 gminach (5,57% gmin Polski) oraz zbóż ozimych, wystąpiła w 54 gminach (2,18% gmin Polski). Jeśli chodzi o uprawy okopowe potwierdzona została w uprawie ziemniaka (notowano ją w 47 gminach -1,90% gmin Polski) oraz buraka cukrowego zanotowano ją w 2 gminach w woj. lubuskim (0,08% gmin Polski).

Odnotowano ją także w uprawach truskawek, chmielu, drzew i krzewów owocowych, tytoniu.

Jak interpretować suszę?

 Zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.):

-Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb - tłumaczą eksperci z IUNG-PIB Puławy.

A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.