To usprawni przemieszczanie się między krajami tak ważnego środka produkcji jakim jest materiał siewny. Euroseeds to międzynarodowe stowarzyszenie, które działa na terenie Unii Europejskiej. Zrzesza ono podmioty, reprezentujące wszystkie aspekty branży nasiennej: od prac badawczych, hodowli nowych odmian, aż po reprodukcję i sprzedaż nasion roślin rolniczych, ogrodniczych oraz ozdobnych.

O takie rozwiązania wspierające produkcję rolną i bezpieczeństwo żywnościowe w dobie pandemii koronawirusa apelowały zarówno europejskie, jak i polskie organizacje.

Na przykład Polska Izba Nasienna wystosowała jeszcze w marcu do ministra rolnictwa list w tej sprawie.

- Produkcja nasienna w Polsce jest niezwykle ważnym gospodarczo elementem produkcji rolniczej i ma bezpośredni wpływ na wyniki całego sektora produkcji roślinnej. Jednocześnie jest ważnym elementem zapewniającym stabilną i bezpieczną produkcję żywności. Polscy producenci nasion nie tylko dostarczają materiał rozmnożeniowy na rynek krajowy, ale również na rynki europejskie i światowe oraz prowadzą reprodukcję materiału poza granicami państwa na obszarach o odpowiednich warunkach środowiskowych zapewniających produkcję materiału najwyższej jakości. W dobie obecnego kryzysu epidemiologicznego w branży nasiennej narastają obawy o płynność w obrocie materiałem nasiennym zwłaszcza w handlu międzynarodowym. Do Polskiej Izby Nasiennej spływają apele o monitorowanie na bieżąco tej sytuacji z Europejskiego Stowarzyszenia Nasiennego (Euroseeds), Międzynarodowej Federacji Nasiennej (ISF) oraz od członków Polskiej Izby Nasiennej oraz prewencyjne przedstawienie problemu odpowiednim organom w państwie – informowało PIN w liście do resortu.

Jak napisano wówczas: Obecnie według oficjalnych komunikatów oraz doniesień medialnych aktualne obostrzenia związane z walką z wirusem nie wpływają bezpośrednio na ograniczenia w obrocie towarami a w szczególności żywnością oraz środkami do produkcji rolnej, nie mamy również takich sygnałów od naszych członków. Jednak w obliczu wzrastających obostrzeń i wprowadzanych środków prewencyjnych w stosunku do walki z wirusem oraz doświadczeniami z czasu kiedy zostały wprowadzone dodatkowe kontrole sanitarne na granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji przez krótki okres wystąpiły opóźnienia w transporcie towarów do kraju, rodzą się obawy o możliwość wystąpienia przerw w łańcuchach dostaw.

Dyrektor generalna Komisji ds. Bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów, Anne Bucher, również wydała specjalny list podkreślający znaczenie nasion w funkcjonowaniu łańcucha żywnościowego, wzywając państwa członkowskie do ułatwienia i przyspieszenia produkcji i przemieszczania również w obecnych nadzwyczajnych warunkach . W międzyczasie podjęto dalsze środki ułatwiające kontrole urzędowe i określające sezonowych zagranicznych pracowników jako niezbędne dla łańcucha rolno-spożywczego, aby umożliwić im przemieszczanie się do różnych państw członkowskich UE.