(...) Mieszanki zbożowe są uprawiane przede wszystkim w ekstensywnych warunkach niesprzyjających uprawie pojedynczego gatunku oraz na obszarach zróżnicowanych pod względem typu gleby, zasobności w składniki pokarmowe, odczynu, przedplonu, kultury gleby. W tych warunkach zasiewy mieszane dają często wyższe lub wierniejsze plony niż zasiewy jednogatunkowe. Warunki niesprzyjające dla wzrostu jednego z komponentów mieszanki mogą być korzystne dla drugiego, co powoduje, że plony ziarna są bardziej stabilne (...).

Produkcja mieszanek zbożowych w regionach Polski jest zróżnicowana, a decydują o tym czynniki siedliskowe, agrotechniczne i organizacyjno-ekonomiczne. Mieszanki zbożowe, podobnie jak i inne rośliny zbożowe, wykazują regionalne zróżnicowanie produkcji odnośnie udziału w strukturze zasiewów oraz poziomu plonowania. Najwięcej mieszanek zbożowych uprawia się w północno-wschodnim rejonie kraju, zwłaszcza w woj. podlaskim. Jednak najwyższe plony ziarna, w porównaniu do średniej krajowej, uzyskiwane są w woj. opolskim. Można to wiązać z przestrzeganiem prawideł agrotechniki oraz z poziomem kultury rolnej.

Udział powierzchni uprawy mieszanek w strukturze zasiewów zbóż na terenie kraju wykazuje większą zmienność niż ich plon ziarna. Z badań własnych w oparciu o dane GUS wynika, że mieszanki powszechniej uprawia się na glebach słabszych, w mniejszych gospodarstwach cechujących się dużym udziałem zbóż, posiadających produkcję zwierzęcą.

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WYSOKOŚĆ PLONU

(...) Pod uprawę mieszanki jęczmienia z owsem najbardziej odpowiednimi są kompleksy przydatności rolniczej: żytni dobry i żytni słaby (jednak w warunkach pH niższego od 5 lepiej udaje się owies). Mieszanki z udziałem pszenicy zaleca się uprawiać na glebach kompleksów pszennych, żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego. Jednak na glebach dobrych bardziej konkurencyjne są czyste zasiewy pszenicy lub jęczmienia. W przypadku gospodarstw z dużym udziałem zbóż uprawa mieszanek na lepszych glebach jest uzasadniona ze względu na lepszą ich tolerancję na gorszy przedplon (...).

Na efekt końcowy mieszanki ma wpływ dobór odpowiednich odmian. Do mieszanek warto dobierać odmiany najwyżej plonujące w danych warunkach. Przyjmuje się, że o wydajności mieszanki decyduje gatunek bardziej plenny i lepiej przystosowany do warunków siedliska, który powinien stanowić więcej niż 50 proc. udziału w mieszance.

Przy ustalaniu składu mieszanki bierze się pod uwagę także wartość paszową komponentów. Uprawiając mieszanki zbożowe z udziałem owsa, należy uwzględnić jego niższą o 17-20 proc. wartość energetyczną. Mieszanki z przewagą jęczmienia nad owsem, nawet jeśli niżej plonują, to wydajnością jednostek energetycznych przewyższają mieszanki z większym udziałem owsa (...).

NIE OPÓŹNIAJ SIEWU

Rozwój i produktywność zbóż są w dużym stopniu związane z reakcją roślin na długość dnia świetlnego. Gatunki zbóż w przypadku opóźnionego terminu siewu reagują skróceniem poszczególnych faz rozwojowych.

Badania z udziałem mieszanki jęczmienia z owsem oraz czystych zasiewów obu gatunków wykazały, że opóźnienie siewu istotnie obniża zarówno plon ziarna, jak i białka wszystkich upraw, przy czym w większym stopniu dotyczy to owsa w siewie czystym oraz mieszanki z jego dużym udziałem. W przypadku opóźnienia siewu stwierdzono zwiększenie udziału jęczmienia w plonie ziarna mieszanki w porównaniu do jego udziału w materiale siewnym.

KONKURENCJA WEWNĄTRZ ŁANU

W siewie mieszanym dużą rolę odgrywają oddziaływania konkurencyjne. Niejednakowe wymagania siedliskowe poszczególnych gatunków zbóż przyczyniają się do dominacji w mieszance tego komponentu, który znajduje dla siebie lepsze warunki (...). Obok oddziaływania konkurencyjnego o fizyczne czynniki rośliny w łanie oddziałują allelopatycznie (na drodze chemicznej m.in. poprzez wydzieliny korzeniowe) (...). Dobrym rozwiązaniem byłoby zastąpienie owsa oplewionego w mieszankach jego formą nagoziarnistą. Taką mieszankę można zalecać jako paszę dla trzody chlewnej, dla której zawartość owsa oplewionego w paszy powyżej 10 proc. jest nieodpowiednia. Wyższą jakością pastewną charakteryzuje się również jęczmień jary nagoziarnisty w stosunku do formy oplewionej. Wskutek niższego poziomu plonu ziarna uprawa nagoziarnistych odmian owsa i jęczmienia w siewach czystych jest jednak mało konkurencyjna w stosunku do odmian oplewionych (...).

Mieszanki zbożowe można uważać za tzw. polską specjalność. Wdrożenie metod zwiększania różnorodności biologicznej na polach uprawnych, między innymi poprzez zasiewy mieszane, przyczynia się do wypełniania programu integrowanej ochrony zbóż.

 

Cały artykuł dostępny jest w lutowym wydaniu miesięcznika Farmer

Zamów prenumeratę i bądź na bieżąco!