Bobowate w siewach mieszanych ze zbożami wykazują korzystne oddziaływania, nierzadko wierniej plonują, obniżają koszty uprawy, zużycie środków ochrony roślin jest mniejsze. W siewie mieszanym rośliny uprawne stanowią względem siebie konkurencję, o zasoby glebowe i światło startuje więcej „kandydatów". Pojedyncza roślina strączkowa jest silniejsza, tzn. ma większy potencjał konkurencyjny niż jedna roślina zbożowa, ale z uwagi na większą liczbę roślin zbożowych (różnice w gęstości siewu) to zbożowe wywierają większą presję konkurencyjną na komponent strączkowy.

Czynnikiem mającym wpływ na siłę konkurencji wewnątrzgatunkowej są wzajemne proporcje wysiewu poszczególnych komponentów mieszanki. Przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że w początkowych fazach rozwoju to z reguły zboża rosną szybciej, zwłaszcza w warunkach dobrego zaopatrzenia w azot. Strączkowe są źródłem azotu, z którego korzystają rośliny zbożowe. Ponadto rośliny strączkowe dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu mogą uruchamiać ze związków organicznych gleby wcześniej niedostępny dla roślin zbożowych fosfor.

Na dobrych glebach największe znaczenie mają mieszanki jęczmienia jarego, pszenżyta jarego lub owsa z bobikiem, następnie jęczmienia z grochem siewnych lub łubinem wąskolistnym albo owsa z grochem. Na glebach żytnich można wysiewać pszenżyto jare lub owies z łubinem żółtym.

Dobre walory agrotechniczno-produkcyjne wykazują np: mieszanki jęczmienia jarego z niektórymi krótkołodygowymi odmianami grochu wysiewanymi w dość dużej gęstości: 45 lub 60 nasion/m2 oraz mieszanki w gęstości 60 nasion/m2 z pszenżytem jarym. Natomiast gęstość wysiewu komponentu zbożowego to 60 proc. gęstości stosowanej w siewie czystym.

Wysokość plonu mieszanek zależy od składu gatunkowego, proporcji wysiewu i długości okresu wegetacji poszczególnych jej komponentów. Plon mieszanek uzależniony jest w dużym stopniu od warunków pogodowych, na które szczególnie reagują rośliny strączkowe. W siewach mieszanych komponent zbożowy pomimo silnej konkurencji zapewnia większą stabilność plonowania.