PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Najczęstsze błędy w uprawie kukurydzy

Najczęstsze błędy w uprawie kukurydzy

Autor:

Dodano:

Tagi:

Wydawałoby się, że uprawa kukurydzy jest stosunkowo prosta, okazuje się jednak, że popełnianych jest w niej dużo błędów.Jakich błędów należy się wystrzegać w uprawie kukurydzy głównie ziarnowej, uświadomił prof. Tadeusz Michalski w swoim referacie wygłoszonym podczas zorganizowanego przez firmę ProCam Dnia Kukurydzy. Spotkanie odbyło się 30 września w miejscowości Głębokie - pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie.

W trakcie swojego wystąpienia profesor doradzał, jak właściwie dobierać odmiany, kiedy je siać, w jakiej gęstości. Poruszył również zagadnienia dotyczące nawożenia kukurydzy oraz jej ochrony przed wieloma patogenami. Najważniejsze wnioski i konkluzję z tego wykładu oraz cenne zbiorcze tabelki przedstawiamy poniżej.

PRZYPADKOWY WYBÓR ODMIANY

Dynamiczny postęp hodowlany umożliwił znaczne obniżenie potrzeb cieplnych kukurydzy. Hodowcy dostarczają nam coraz bardziej plenne odmiany, jednocześnie lepiej dostosowane do naszych warunków klimatycznych. W efekcie tego na przełomie ostatnich 15 lat można wysiewać kukurydzę wcześniej aż o 20 dni. To bardzo dużo, jak dla wymagającej długiego okresu wegetacyjnego kukurydzy.

Duża liczba odmian sprawia, że wybór odmiany często bywa przypadkowy, a czynnikiem decydującym staje się cena. Wybór mieszańca o nieodpowiedniej klasie wczesności (o czym informuje nas liczba FAO) nie nadającego się do regionu gospodarowania oraz niewłaściwy dobór odmiany do warunków glebowych to najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie. Dla warunków Polski zalecane są odmiany o wczesności do 280 FAO. Te najpóźniejsze są ryzykowne w uprawie i zdecydować się na nie mogą tylko rolnicy gospodarujący w najcieplejszych regionach Polski. Należy jednak zwrócić uwagę, że z wczesnością związana jest także plenność kukurydzy. Odmiany wczesne o krótszym okresie wegetacji wydają niższy plon. Te o wyższej liczbie FAO plonują wyżej. Z drugiej strony, jeśli zostanie wybrana zbyt późna odmiana, to nadmiernie duża wilgotność ziarna przy zbiorze spowoduje wzrost nakładów na jego suszenie.

Największym jednak błędem, ciągle zresztą popełnianym, jest korzystanie z nasion z własnego rozmnożenia. Takie postępowanie niesie ze sobą wiele negatywnych następstw. Nie opłaca się to przede wszystkim w uprawie na ziarno. Kukurydza wysiana z nasion z własnej produkcji będzie niewyrównana, a same rośliny wydadzą mniejszy plon (tabela 1.). Wiele doświadczeń prowadzonych w tym zakresie wykazało, że plony takiej kukurydzy mogą być nawet o 40 proc. niższe niż w przypadku siewu nasion oryginalnych.

ZBYT WCZESNY LUB ZBYT PÓŹNY SIEW

Wczesna wiosna skłoniła wielu rolników do podjęcia ryzyka i wcześniejszego siewu kukurydzy. Nie zawsze była to słuszna decyzja. Problem stwarzała niedostatecznie ogrzana gleba. Przy dość wysokich jak na kwiecień temperaturach powietrza w dzień, wierzchnia warstwa gleby szybko się nagrzewała. Jednak zimne jeszcze podglebie i nocne spadki temperatur szybko ją wychładzały. Wydłużyło to wschody, spowodowało ich nierównomierność, zredukowało obsadę. Odbiło się to negatywnie na dalszym rozwoju kukurydzy.

Wniosek, jaki należy wyciągnąć? Monitorowanie temperatury gleby przed siewem powinno stać się obowiązkiem. Decyzję o siewie należy podejmować, gdy temperatura gleby osiągnie 6-8ᵒC (w przypadku odmian wytwarzających ziarno typu flint) lub 8-10ᵒC (typu dent). Większość jednak odmian posiada ziarno pośrednie, stąd można przyjąć, że minimalna temperatura oscyluje w przedziale 7-9ᵒC. Zbyt późny siew z kolei skraca okres wegetacji kukurydzy i ograniczy jej optymalne plonowanie poprzez redukcję masy 1 000 ziaren. Powoduje również opóźnienie osiągnięcia dojrzałości zbiorczej (tabela 2. i 3.).

NIEODPOWIEDNIA GŁĘBOKOŚĆ SIEWU

Głębokość siewu jest silnie uzależniona od zwięzłości gleby. Na ciężkich powinna wynosić 3-4 cm, natomiast na lżejszych 5-6 cm (tabela 4.). Utrzymanie stałej głębokości siewu w dużym stopniu warunkuje staranne przygotowanie stanowiska pod zasiew. Częstą przyczyną niejednakowej głębokości siewu oraz niewłaściwego rozłożenia nasion w rzędzie jest zbyt wysoka prędkość jazdy i zużyte redlice siewnika. Warto zdecydować się na jak najbardziej precyzyjny siewnik i kontrolować jego jakość pracy. Zbyt duża prędkość (pow. 6 km/h) w konsekwencji może być przyczyną niewyrównanych wschodów i trudności z zachowaniem optymalnej obsady.

NIEPRZEMYŚLANE NAWOŻENIE

Zbilansowane nawożenie to sztuka. Najwięcej błędów dotyczy niewystarczających dawek nawozów i ich aplikacji w niewłaściwych terminach. Kukurydza jest rośliną dość wymagającą, a ograniczenie w jej uprawie składników pokarmowych prowadzi do zmniejszenia plonu. Przed opracowaniem strategii nawozowej dla tej rośliny należy wcześniej uregulować odczyn oraz zasobność gleby w przyswajalny fosfor i potas. Nawożenie kukurydzy warto rozpatrywać w całym zmianowaniu z uwzględnieniem ilości składników wprowadzonych do gleby za sprawą nawozów naturalnych, czy przyoranej słomy. Potrzebny fosfor, jak i potas w postaci nawozów mineralnych podaje się przedsiewnie. Wyliczoną dawkę azotu natomiast zazwyczaj dzieli się w celu zwiększenia poziomu wykorzystania tego składnika oraz zminimalizowania jego strat. Standardowo zaleca się stosowanie azotu w dwóch dawkach, tj. 50-70 proc. podać przedsiewnie, a pozostałą część zaaplikować pogłównie, najpóźniej do fazy 4.-6. liścia. Ważne, by nie spóźnić się z drugą dawką azotu, gdyż intensywne pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę rozpoczyna się od fazy 6-8 liści i trwa do końca kwitnienia. W dalszej wegetacji kukurydza sprawnie korzysta z naturalnych zasobów glebowych i składników uwalnianych w procesach mineralizacji. Jeśli chodzi o wielkość dawek, to zależą one od oczekiwanego plonu. Przyjmuje się, że roślina ta na każdą tonę wyprodukowania ziarna potrzebuje: 20-30 kg azotu, 10-15 kg fosforu oraz 25-30 kg potasu.

Kolejnym błędem jest nieuwzględnienie w nawożeniu ważnych dla tej uprawy mikroelementów (głównie cynku i boru) oraz magnezu i siarki. W tym przypadku na każdą tonę ziarna kukurydzy potrzebują rośliny 40 g cynku, 20 g boru, 4-5 kg magnezu oraz tyle samo siarki. Jest to ważne z kilku powodów: kukurydza dobrze reaguje na nawożenie cynkiem i jest dość wymagająca co do tego składnika, natomiast większość gleb jest uboga w bor. Zachodzi więc konieczność uwzględnienia tych pierwiastków w nawożeniu kukurydzy. Najczęściej składniki te podaje się nalistnie z siarczanem magnezu w 2-3 zabiegach. Warto jednak wcześniej rozważyć dodatkowe nawożenie magnezem za sprawą nawozów doglebowych, gdyż nawozy dolistne (zwłaszcza w przypadku gleb lekkich), mogą nie zaspokoić zapotrzebowania kukurydzy na te składniki.

NIEDOKŁADNE ODCHWASZCZANIE

Błędy w aplikacji herbicydów niosą ze sobą poważne skutki, a efektem tego jest niedostateczne zredukowanie zachwaszczenia lub poparzenia i uszkodzenie roślin. Konsekwencje mogą być poważne. Kukurydza z racji powolnego wzrostu początkowego długo narażona jest na silną konkurencję chwastów i gdy presja jest duża, zazwyczaj ją przegrywa.

Ogólne zasady chemicznego zwalczania chwastów obejmują dwa podstawowe terminy: doglebowy (przedwschodowy) oraz nalistny (powschodowy). Można powiedzieć, że te stosowane przed wschodami są "bezpieczniejsze" dla roślin. Ważne jednak, by zabieg wykonać w odpowiednio wilgotną glebę. Ze względu na powolny wzrost początkowy i szerokie rzędy kukurydza po wschodach długo jest narażona na wtórne zachwaszczenie, stąd wymaga stosowania dodatkowej powschodowej (nalistnej) aplikacji herbicydów. Zabiegi tą grupą środków należy zawsze ukończyć, zanim kukurydza osiągnie fazę 6 liścia.

ZLEKCEWAŻENIE SZKODNIKÓW

Ochrona kukurydzy przed szkodnikami nabiera ostatnio coraz większego znaczenia. Zaczyna się na etapie zaprawiania, ale za to zazwyczaj odpowiedzialny jest producent nasion. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jakimi preparatami zaprawiona jest zakupiona przez nas partia nasion, bo na tym etapie mogą być znaczne różnice. Na początku wegetacji kukurydzy kiełkujące nasiona mogą uszkadzać szkodniki glebowe (takie jak drutowce, pędraki oraz rolnice), a następnie ploniarkę zbożówkę oraz śmietkę kiełkówkę. Duże szkody mogą powodować również ptaki, które wybierają z gleby zasiane ziarno. Należy zatem prowadzić lustrację plantacji kukurydzy w początkowym jej okresie.

Najgroźniejszy jednak szkodnik w tej uprawie to omacnica prosowianka. Niestety, przeciętne gospodarstwa na walkę chemiczną lub biologiczną nie mogą sobie pozwolić. Zastosowanie insektycydów przeciwko omacnicy narzuca konieczność dysponowania drogim opryskiwaczem szczudłowym. Co więcej, dodatkowo wymaga bacznej lustracji plantacji, w celu trafnego określenia optymalnego terminu aplikacji pestycydu. W walce z omacnicą może pomóc również kruszynek, drobna błonkówka, której larwy rozwijają się w jajach wielu motyli. Znowu jest to jednak problem techniczny związany z jego wprowadzeniem w dużej ilości na plantację, dodatkowo pracochłonny oraz dość kosztowny. Wart jednak rozważenia w przypadku mniejszych areałów.

NIEWŁAŚCIWY TERMIN ZBIORU

Co roku pojawiają się dylematy związane z wyznaczeniem terminu zbioru kukurydzy na ziarno czy też na kiszonkę. Decyzję o zbiorze zawsze powinna poprzedzać dokładna obserwacja roślin wspomagana analizą chociażby poziomu wilgotności oczekiwanego plonu. Prof. Michalski w swoim referacie skupił się głównie na kukurydzy ziarnowej. Przy wilgotności ziarna w granicach 38-35 proc. pojawia się tzw. czarna plamka. Ukazanie się jej u nasady ziarniaka oznacza, że został odcięty do niego dopływ wody i substancji odżywczych. Od tego momentu zbiór można rozpocząć po upływie ok. 2 tygodni. Wówczas różnica pomiędzy postępującymi stratami ziarna (na skutek wylegania, porażenia przez fuzarium itp.), a stratami powstałymi podczas omłotu (na skutek zbyt dużego udziału ziarna uszkodzonego) jest najmniejsza, a więc najbardziej ekonomicznie uzasadniona, a sam uratowany plon jest najwyższy (tabela 5.).

NA POGODĘ WPŁYWU NIE MAMY

Niestety, w tym roku nawet najbardziej starannie prowadzone plantacje mocno uzależnione były od warunków pogodowych, jakie panowały w trakcie wegetacji. Chłodny i wilgotny maj nie sprzyjał ciepłolubnej kukurydzy, która w tym roku wyjątkowo się "męczyła". W efekcie długo obserwowano nierównomierne wysokości roślin, a wiele z nich miało dodatkowo fioletowe przebarwienia wynikające z ograniczonego pobierania fosforu. Następnie w letnich miesiącach, głównie w okresie wiechowania, nastał dla wielu regionów okres długotrwałej posuchy. Tam, gdzie opadów było za mało, rośliny były niskie, a kolby małe i słabo zaziarnione. Na bardziej obfitującym w opady południu kraju pojawił się z kolei ponownie problem z omacnicą prosowianką, która w dużej mierze przyczyniła się do większego porażenia kolb i łodyg grzybami z rodzaju Fusarium. A wiadomo, że grzyby te mogą znacznie pogorszyć jakość zbieranego ziarna, gdyż wytwarzają groźne dla ludzi i zwierząt mikotoksyny. Oczywiście na warunki pogodowe wpływu nie mamy, ale jak się okazuje, to właśnie one mogą najbardziej determinować wielkość oraz jakość plonów kukurydzy.Podobał się artykuł? Podziel się!

MULTIMEDIA

×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)

  • Mirek 2019-02-26 10:04:47
    Też się z tym zgadzam, że bardzo dużo zależy od nasion i tego co dostaniemy do siewu. Moim zdaniem na tym nie możemy oszczędzać bo nie od dziś wiadomo, że dobre firmy prowadzą cały czas badania nad odpornością genetyczna i doborem odmiany roślin. Dla tego zaufałem firmie Limagrain , która jest firmą nasienną oferującą wiele odmian kukurydzy na ziarno i kiszonkę, mają też rewelacyjny rzepak, nie wspomnę już o grochu, pszenicy i jęczmieniu. Firma zdobyła uznanie rolników co pozwoliło na miejsce w szeregu światowych producentów materiału siewnego.
  • Adamin 2018-11-15 13:53:02
    Wiele zależy tutaj od nasion , dobrych nasion, a także odpowiednich warunków . My używamy nasion Dalgety, sprzedawanych w Agrii i jesteśmy bardzo zadowoleni . Plon jest zadowalający. Wysoki , odporny na choroby i bardzo dobrej jakości. Według mnie opłaca się , jest to pewna odmiana.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.229.142.91
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.