• Analizując wyniki COBORU należy zwrócić uwagę na wysoki poziom plonowania poszczególnych odmian. Plon wzorca okazał się w tym roku najwyższy od trzech lat.
  • W zestawieniu wysoko uplasowały się odmiany pszenicy ozimej o stosunkowo przeciętnym poziomie zimotrwałości. W przezimowaniu sprzyjała im łagodna zima. 
  • Warto także zwrócić uwagę na niski procent przeanalizowanych doświadczeń (zaledwie 61% ). Wyniki zatem mogą jeszcze ulec zmianie. 

Czas wyboru odmian pszenicy do siewu

Wybierając odmiany do siewu wielu rolników sugeruje się wynikami Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Znane są już wstępne wyniki pochodzące z tego roku. Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować stworzone zestawienie. 

Jak podaje COBORU Informacja zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych wg stanu na dzień 10 sierpnia 2022 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacja pod tabelami). Ponadto, zamieszczono także wyniki odmian ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które wcześniej przeszły co najmniej dwuletni cykl badań w doświadczeniach rozpoznawczych. Średnie krajowe wyniki plonowania w roku 2022 podano na tle dwóch poprzednich lat. Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych, zarejestrowanych w roku 2022, z doświadczeń rejestrowych. 

W tabelach odmiany uszeregowano w obrębie wydzielonych grup, a następnie według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki w roku 2022 lub w latach 2021 i 2020. 

Plon pszenicy najwyższy od trzech lat

Analizując wyniki plonowania na pierwszy rzut oka zwraca uwagę wysoki plon wzorca. W tym roku stanowi go średni plon uzyskany z odmian:  RGT Kilimanjaro, Formacja, Artist oraz Symetria. Na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) wzorzec oddał 95,1 dt/ha. Na a2, czyli wysokim poziomie (zwiększone nawożenie azotowe, stosowanie nawozów dolistnych, ochrona przed chorobami i wyleganiem) wzorzec zaplonował wyjątkowo wysoko oddając 102,1 dt/ha. 

Najwyżej plonujące odmiany pszenicy z kategorii A

W zestawieniu najwyżej plonującą odmianą pszenicy z grupy A (jakościowej) okazała się odmiana Hyvega, która należy odmian mieszańcowych. Na poziomie a1 oddała 106 proc. wzorca. Wysoko zaplonowała także w przypadku zwiększonego nawożenia azotowego czyli na poziomie a2 - oddała 105 proc. wzorca. Warto jednak zwrócić uwagę, że w pierwszej dziesiątce dominują odmiany, które na tle pozostałych nie wyróżniają się wysoką zimotrwałością. Jedynie odmiana Opoka posiada ocenę równą 4,5 stopnia. Ten rok był łaskawy jeśli chodzi o przezimowanie. Jednak nie należy tej cechy lekceważyć w przypadku wyboru odmian do siewu. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Najwyżej plonujące odmiany pszenicy z grupy B

Grupa B - czyli tzw. chlebowa z reguły odznacza się wysokim poziomem plonowania. Widać to chociażby w tych wynikach, gdzie ponad 20 odmian z tej grupy przewyższyło w plonowaniu ustalony wzorzec. W pierwszej piątce są odmiany pochodzące z badań rejestrowych. Może to oznaczać, że rynkiem zawładną wkrótce nowe odmiany o coraz to wyższym potencjale plonowania. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Odmiany z grupy C

Niewiele zmian zaszło w grupie C. W tym roku przepadano zaledwie 5 odmian. Liderem z tego zakresu okazała się pastewna odmiana LG Egmont 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU