Po kolei. Przypominamy, że Komisja Europejska prowadziła w tym roku w ramach strategii od pola do stołu konsultacje społeczne w sprawie nowych technik genomowych. Terminem NGT określa się metody naukowe, które są stosowane do modyfikacji genomów, aby ulepszyć cechy roślin, jak np. tolerancja na suszę i odporność na organizmy szkodliwe. Warto pokreślić, że mimo iż prawnie „wrzucono” je do jednego worka z kontrowersyjnymi GMO, to jest między nimi różnica. Ponieważ genetyczna modyfikacja opiera się przede wszystkim na tzw. transgenezie, czyli przenoszeniu genów między gatunkami. A nowe techniki genomowe to mutageneza i cisgeneza, które wywołują zmiany w obrębie tego samego gatunku. Więcej informacji odnośnie przepisów znajduje się w tekście poniżej. Jest coraz więcej głosów, aby rozwój NGT postępował w Europie, chociażby ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe.

Apel o stworzenie ram prawnych dla NGT

27 partnerów łańcucha rolno-spożywczego we wspólnym piśmie wzywa Komisję Europejską do stworzenia ram umożliwiających uprawę roślin pozyskiwanych przez NGT.

- Po pozytywnym wyniku konsultacji społecznych Komisji Europejskiej w lipcu, 27 stowarzyszeń biznesowych podpisała list, w którym podkreślono potrzebę zróżnicowanych, proporcjonalnych i wykonalnych ram regulacyjnych dla hodowli powstałych w wyniku NGT. Sygnatariusze uważają, że obowiązkowy etap oceny ryzyka dla wszystkich roślin uzyskanych w drodze ukierunkowanej mutagenezy, cisgenezy i intragenezy za nieproporcjonalny i niewykonalny, i podkreślają, że w takich warunkach NGT nie zrealizują celów strategii „od pola do stołu” i strategii bioróżnorodności – czytamy w piśmie do KE.

Jak podkreślają, w obliczu rosnących wyzwań związanych z wydajnością zrównoważonego rolnictwa, bezpieczeństwem żywności i zmianą klimatu badanie dotyczące NGT opublikowane przez Komisję w 2021 r. mogą przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez oszczędzanie zasobów gruntów, zapewnienie zrównoważonego użytkowania środków ochrony roślin, poprawiając jakość żywności, pasz i zdrowia zwierząt, zwiększając plony, a tym samym zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe na całym świecie. Z tego powodu kilka stowarzyszeń z łańcucha rolno-spożywczego wzywa do stworzenia nowych ram umożliwiających uprawę roślin uzyskiwanych przez NGT.

Inne kraje wykorzystują nowe techniki hodowlane. Co z Europą?

Stowarzyszenia podkreślają również, że mogą pojawić się szczególne wyzwania związane z handlem, jeśli UE nie dostosuje się do polityki, która ma miejsce w innych krajach, poza Europą, które nie zamykają się na nowe techniki hodowlane. Podkreślają, że każda ocena zrównoważonego rozwoju nowych odmian roślin musi być zależna od kontekstu, oparta na wiedzy naukowej i niedyskryminująca, mając na uwadze zastosowane narzędzia hodowlane i uwzględniająca wszystkie wymiary zrównoważonego rozwoju (społeczne-ekonomiczny, środowiskowy).

- Uważamy niezróżnicowany obowiązkowy etap oceny ryzyka dla wszystkich roślin uzyskanych w drodze ukierunkowanej mutagenezy, cisgenezy i intragenezy za nieproporcjonalny i niewykonalny, i podkreślamy, że w takich warunkach NGT nie spełnią celów strategii „od pola do stołu” i strategii różnorodności biologicznej - skomentował Garlich von Essen, sekretarz generalny Euroseeds (stowarzyszenie branży nasiennej w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym).