Inspekcja zaznacza też, że zawsze należy żądać dokumentu sprzedaży – faktury. A jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, są zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje wtedy prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabyto.

Aby reklamacja była skuteczna należy:
- zachować dowód zakupu materiału siewnego – faktury i etykiety nasienne;
- sprawdzić jakość zakupionego materiału siewnego przed założeniem uprawy – po otwarciu opakowania oceniając jakość materiału, tj. jego jednorodność i tożsamość gatunkową, obecność innych gatunków zanieczyszczeń lub uszkodzeń, a także jakość zaprawienia;
- jeżeli w otwartym opakowaniu zaistnieje podejrzenie lub stwierdzenie wady materiału nie należy otwierać kolejnych opakowań – muszą pozostać zabezpieczone w celu ewentualnego pobrania próby, ponieważ reklamuje się całą ilość zakupionego materiału siewnego;
- jeśli wada zakupionego materiału siewnego ujawni się po siewie to na podstawie faktury z numerem partii nasion i/lub etykiety nasiennej a także stanu plantacji można go reklamować. Wówczas jednym z dowodów jest stan uprawy.

Jak przypomina PIORiN, zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do:
- krajowego rejestru,
- wspólnotowego katalogu (CCA),
- odpowiednich rejestrów państw Unii Europejskiej lub rejestrów państw stowarzyszonych.

Dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz rodzajów materiału siewnego etykiety mają różne kolory i rozmiary. Jeżeli na etykiecie jest dodatkowa informacja, że materiał siewny został zaprawiony zaprawą nasienną, to należy zwrócić szczególną uwagę czy środek ochrony roślin użyty do zaprawiania jest dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce.

Kupując materiał siewny należy żądać dokumentu sprzedaży, który powinien zawierać m.in. następujące dane: nazwę gatunku, nazwę odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji, numer partii.

Źródło: PIORiN