Pszenżyto jest jednym z najważniejszych zbóż uprawianych w Polsce. Łączy w sobie zalety pszenicy i żyta, dając dobry plon na słabszych stanowiskach. Charakteryzuje się „odziedziczonym” po pszenicy wysokim potencjałem plonowania i wysoką jakością ziarna, natomiast z zalet żyta przejęło lepszą odporność na choroby i niekorzystne warunki, w tym niedobory wody. Ponadto ziarno zawiera dużo białka, a jednocześnie mało antyżywieniowych glukozynolanów, będąc dzięki temu cennym składnikiem pasz.

Ważne jesienne krzewienie i korzenie

Podstawą prawidłowego przezimowania pszenżyta jest osiągnięcie pełni fazy krzewienia. Wykształcenie przynajmniej dwóch rozkrzewień jest ważne nie tylko ze względu na zgromadzone w węzłach krzewienia substancje zapasowe, ale również z powodu mniejszej produktywności rozkrzewień wiosennych.
Ważny jest również prawidłowo wykształcony system korzeniowy. Jego zbyt słaby rozwój może oznaczać problemy z dostępnością składników pokarmowych lub strukturą gleby.

Jak to wygląda w praktyce?

Na zdjęciu widoczne są przykładowe rośliny pszenżyta odmiany Transfer, wysianego na różnych stanowiskach, po różnych przedplonach. Na obu polach została wykonana uprawa bezorkowa na głębokość 25cm. Po zbiorze przedplonu na obu polach wykonane zostało wapnowanie dawką 3t/ha wapna węglanowego oraz nawożenie dawką 250kg/ha NPK 8:20:30. Plantacje znajdują się w województwie kujawsko- pomorskim w powiecie wąbrzeskim.

Wczesny siew - dlaczego?

Siew w obu przypadkach odbył się 08.09.2021. Tak wczesna data uzasadniona była wcześniejszymi opadami i prognozowanymi upałami w regionie oraz przekonaniem, że lepiej siać zbyt wcześnie w dobrze uwilgotnioną glebę, niż we właściwym lub opóźnionym terminie, ale w glebę przesuszoną. Odmiana Transfer została wybrana ze względu na bardzo dobre plonowanie w ubiegłych latach. Przyjęta została obsada 280szt./m2 i głębokość siewu na poziomie 2,5cm.

Dwa pola - lustracja

Na pierwszym z odwiedzonych w ramach lustracji pól odmiana Transfer została wysiana po pszenżycie tej samej odmiany, którego słoma nie była zbierana. Pole charakteryzuje się glebą klasy bonitacyjnej IIIb i urozmaiconym ukształtowaniem terenu. Na dzień 21.11.2021 plantacja charakteryzuje się dobrym zagęszczeniem łanu, również na wzniesieniach. Rośliny wykształciły po 4 rozkrzewienia i rozbudowany system korzeniowy.

Pszenżyto Transfer po pszenżycie na klasie IIIb Fot. M.Sacha
Pszenżyto Transfer po pszenżycie na klasie IIIb Fot. M.Sacha

Uprawa zbóż po zbożach nie jest polecaną praktyką, głównie ze względu na spadek plonu spowodowany nasileniem występowania sprawców chorób. Jednak pszenżyto wykazuje w tym zakresie słabszą negatywną reakcję niż powszechnie uprawiana w monokulturze pszenica czy jęczmień. Badania wskazują, że pszenżyto dopiero w trzecim roku monokultury osiąga podobny spadek plonu, jak pszenica uprawiana dwa lata pod rząd na tym samym stanowisku.

Na drugim polu odmiana Transfer została wysiana po rzepaku, który jest bardzo dobrym przedplonem. Stanowisko charakteryzuje się glebą klas bonitacyjnych IVb-V oraz nieznacznym nachyleniem terenu. Na dzień 21.11.2021 plantacja charakteryzuje się wyraźnie słabszym zagęszczeniem łanu. Rośliny wykształciły po 2 rozkrzewienia i mniej rozbudowany rozbudowany system korzeniowy. W tym miejscu doskonale widać, jak różnie ta sama odmiana rozwija się w zależności od stanowiska.

Pszenżyto Transfer po rzepaku na klasie IVb-V Fot. M.Sacha
Pszenżyto Transfer po rzepaku na klasie IVb-V Fot. M.Sacha