Przypominamy, że Lista Odmian Zalecanych tworzona jest na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. System ten koordynowany jest przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z samorządami województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa.

Poniżej przedstawiamy LOZ dla Warmii i Mazur na rok 2018 (w nawiasie rok włączenia do LOZ). W tym roku do tej listy włączono dwie odmiany pszenicy jarej (Nimfa, Rusałka) i dwie jęczmienia (KWS Cantton, Paustian).

Pszenica jara:
- Tybalt (2007),
- Ostka Smolicka (2012),
- Mandaryna (2016),
- Goplana (2017),
- Nimfa (2018),
- Rusałka (2018),
- Harenda (2016).

Jęczmień jary:
- Oberek (2015),
- Soldo (2015),
- Rubaszek (2016),
- Salome (2016),
- KWS Fabienne (2017),
- Radek (2017),
- KWS Cantton (2018),
- Paustian (2018).

Owies:
- Bingo (2011),
- Amant (2016),
- Harnaś (2016),
- Nawigator (2017).

Źródło: COBORU