Unia Europejska dopuszcza stosowanie komponentów paszowych GMO jak również uprawę zatwierdzonych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych. Dlatego też Ramowe Stanowisko Rządu RP przyjęte w 2008 roku głoszące, iż: „Rząd Polski dąży do tego, by Polska uzyskała status kraju wolnego od GMO", nie da się pogodzić z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. Wielokrotnie obserwujemy sytuację, iż polscy przedstawiciele biorący udział w pracach grup roboczych Komisji Europejskiej, w trakcie dyskusji nad GMO zajmują stanowisko negatywne tłumacząc to ogólnym stanowiskiem polskiego Rządu. Takie podejście nie wnosi nic konstruktywnego w toczącej się dyskusji na temat GMO i dlatego organizacje rolnicze protestują przeciwko takiemu stawianiu sprawy oraz oczekują modyfikacji stanowiska rządowego. Powinno ono spełniać warunek implementacji przez Polskę przepisów unijnych i przestrzegania unijnego prawa.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że w wyniku uchwalenia w 2006 roku nowelizacji ustawy o nasiennictwie (Dz. U. z 2003 nr 137 poz. 1299 z późn. zm.), w której wprowadzono zakaz wprowadzania do obrotu materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych (art. 5 ust. 4) oraz zakaz wpisywania tych odmian do krajowego rejestru (art. 57 ust. 3), Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Polska tę sprawę przegrała i zgodnie z wyrokiem ETS z dnia 16 lipca 2009, jest zobowiązana w jak najszybszym czasie zakończyć prace legislacyjne nad uchyleniem wspomnianych zakazów.

Podobna sytuacja dotyczy zakazu wprowadzania do obrotu pasz GMO zawartego w ustawie o paszach (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045 z późn. zm.), który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku. W czerwcu br. Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce skargę do ETS (sprawa C-313/11), w której stwierdza, że poprzez zapisanie w ustawie wspomnianego zakazu Polska nie stosuje właściwie Rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Komisja jest również zdania, że nie ma znaczenia, iż wejście w życie zakazu zostało odroczone, ponieważ samo przyjęcie przepisów niezgodnych z prawem Unii stanowi uchybienie zobowiązaniom ciążącym na Polsce wynikającym z wymienionego rozporządzenia.

W związku z przedstawionymi powyżej faktami zwracamy się do Pani Poseł o przekazanie Rządowi RP wniosku o zmianę Ramowego Stanowiska dotyczącego organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Protestujemy też przeciwko polskim przepisom niezgodnym z prawem unijnym. Te regulacje powodują, że polscy rolnicy nie mają takich samych praw jak rolnicy z innych krajów członkowskich, co przyczynia się do utraty konkurencyjności polskiego rolnictwa na wspólnym rynku Unii Europejskiej.

Pod pismem podpisali się: Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Polski Związek Producentów Kukurydzy, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Stowarzyszenie „Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa", Zamojskie Towarzystwo Rolnicze.