W w. decyzje zostały wydane w przypadku materiału siewnego kategorii elitarny zgodnie z art. 57 ust 5 pkt 4, a w przypadku materiału siewnego kategorii kwalifikowany z art. 57 ust. pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41 poz. 271, z późn. zm.) - podaje ministerstwo.

Jak informuje MRiRW w przypadku dopuszczenia do obrotu materiału siewnego kategorii kwalifikowany o obniżonej zdolności kiełkowania minister właściwy ds. rolnictwa, wydaje decyzję po uzgodnieniu z Komisją Europejską i państwami członkowskimi. Jest to wymagane zgodnie z rozporządzeniem Komisji 217/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do upoważnienia państw członkowskich do pozwolenia na tymczasowe wprowadzenie do obrotu materiału siewnego, który nie spełnia wymogów w zakresie minimalnej zdolności kiełkowania (L 38 z 9.2.2006, str. 17) i dotyczy wyłącznie odmian wpisanych do właściwych katalogów UE.

- Uzgodnienia te polegają na tym, że Ministerstwo Rolnictwa przekazuje do Komisji UE i państw członkowskich zbiorczy wniosek w sprawie dopuszczenia do obrotu materiału siewnego o obniżonej zdolności kiełkowania zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 217/2006, przygotowany na podstawie wniosków przesłanych do ministra przez zainteresowane podmioty. Po zaakceptowaniu wniosku przez Komisję, państwa członkowskie mogą w ciągu 15 dni kalendarzowych zgłaszać oferty materiału siewnego danego gatunku, który spełnia wymagania dyrektyw. Państwo wnioskujące musi przyjąć ofertę na materiał siewny odmian, które są dostosowane do uprawy w jego warunkach klimatyczno-glebowych. Jeżeli została złożona oferta takiego materiału siewnego, to wniosek jest pomniejszany o zaproponowane ilości - podaje biuro prasowe.

Po upływie 15 dni kalendarzowych, jeżeli wniosek został przyjęty przez Komisję i uzgodniony z państwami członkowskimi, minister właściwy ds. rolnictwa wydaje decyzję o dopuszczeniu do obrotu materiału siewnego kategorii kwalifikowany o obniżonej zdolności kiełkowania, zgodnie z wnioskiem, lub na ilości pomniejszone o zaakceptowane oferty państw członkowskich UE. Wprowadzony do obrotu na podstawie decyzji materiał siewny zaopatrzony jest w etykiety właściwe dla danego stopnia kwalifikacji (niebieska) z adnotacją, że materiał siewny jest o obniżonej zdolności kiełkowania (zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji nr 217/2006) - informuje ministerstwo.

- W tym roku Ministerstwo Rolnictwa skierowało do Komisji UE i państw Członkowskich wniosek na dopuszczenie do obrotu materiału siewnego o obniżonej zdolności kiełkowania jęczmienia jarego w ilości 1 700 ton oraz owsa w ilości 1 200 ton. Ponieważ państwa członkowskie złożyły ofertę na materiał siewny jęczmienia jarego odmian które spełniają warunki uprawy w Polsce, minister właściwy ds. rolnictwa mógł wydać wyłącznie decyzje dopuszczające do obrotu materiał siewny owsa o obniżonej zdolności kiełkowania. Na uzgodnioną ilość 1 200 ton owsa, minister właściwy ds. rolnictwa zgodnie ze wnioskami zainteresowanych podmiotów wydał decyzje na łączna ilość 391 ton materiału siewnego kategorii kwalifikowany. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie - dodaje Ministerstwo Rolnictwa.