Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne wyniki badań na podstawie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Uwzględnił w nich prawie wszystkie odmiany, które znajdują się w Krajowym Rejestrze. W sumie ocenił 22 odmiany, w tym 16 owsa zwyczajnego nizinnego, 2 górskiego i 4 - nagiego.


Jako wzorzec w roku 2013 posłużyła średnia plonu z: Bingo, Krezus i Zuch. Plon wzorca wyniósł w tym roku 68,5 dt/ha, w ubiegłym ta wartość była wyższa i sięgała - 71,1 dt/ha, a w 2011 r. niższa - 63,2 dt/ha.

Najwyżej plonowała odmiana Bingo - 105 proc. wzorca. Jako jedyna przekroczyła ona w trzech badanych latach plonowanie wzorca. Na drugimi miejscu można wymienić Haker - 102 proc. wzorca, a na trzecim 100 proc. wzorca - Scorpion.

Pozostałe odmiany miały niższe plony. Zwłaszcza odmiany owsa nagiego, którego plon nie przekroczył 75 proc. wzorca i to nie tylko w tym roku.

Brak danych 

Brak danych