Rok 2021 r. był rokiem niespodzianek dla uprawy kukurydzy. Okazało się, że odnotowano rekordową powierzchnię tego gatunku, ponad 1,7 mln ha, z czego znacznie ponad 1 mln to odmiany ziarnowe. Zainteresowanie kukurydzą jest bardzo duże, co przekłada się na sprzedaż materiału siewnego. Odmian na rynku są setki, zarówno te zarejestrowane w Polsce, ale też i pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

Odmiany kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno

Wybór konkretnej jest bardzo trudny. Z pomocą rolnikom przychodzą badania prowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Znane są już bowiem Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych – kukurydza 2021 (PDO). Warto się z nimi zapoznać.

- Są to wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 22 listopada 2021 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych z lat 2018-2020. Informacja obejmuje również wyniki plonowania odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych – podało COBORU.

Które odmiany kukurydzy plonowały najwyżej w 2021 r.?

Tabele podzielone są na trzy grupy, według wczesności odmian. Okazuje się, że we wszystkich grupach ten rok okazał się najbardziej obfity w plony.

Odmiany wczesne kukurydzy ziarnowej

Wśród tych wczesnych tegoroczny plon okazał się najwyższy na tle w sumie czterech lat. Plon wzorca wyniósł w 2021 r. 123,7 dt/ha (wzorzec stanowiła 2021-2018 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej). W roku ubiegłym był on niższy, bo wynosił 115,6 dt/ha, w 2019 – 106,9 dt/ha, a w 2018 – 115,8 dt/ha. Wilgotność z kolei oceniono na 28,2 proc.

Najwyżej w grupie odmian wczesnych plonowały takie odmiany kukurydzy ziarnowej jak: Amavit, KWS Odorico, ES Fieldgold, KWS Salamandra, RGT Irenoxx, Amaroc.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Odmiany średniowczesne kukurydzy ziarnowej

Wydajność odmian z grupy średnio wczesnej też była najwyższa w tym roku i wyniosła ona 126,8 dt/ha (wzorzec 2021-2018 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średnio wczesnej). W roku ubiegłym plon wzorca kształtował się na poziomie 121,4 dt/ha, 2019 – 110,7 dt/ha, a w 2018 – 120 dt/ha. Wilgotność tych odmian była nieco niższa niż w wypadku odmian wczesnych i wynosiła 27,9 proc.

Najwyżej w grupie odmian średnio wczesnych plonowały w tym roku według wstępnych PDO takie odmiany kukurydzy ziarnowej jak: P8834, Inception, P8329, Farmpower.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Odmiany średniopóźne kukurydzy ziarnowej

Ostatnią grupę stanowiły odmiany średnio późne, których plon też okazał się najwyższy w ciągu czterech lat. Plon wzorca wyniósł 134,3 dt/ha (wzorzec 2021-2018 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średnio późnej), czyli najwięcej ze wszystkich grup wczesności. W roku 2020 ta wydajność kształtowała się na poziomie 127,8 dt/ha, w 2019 – 111,7 dt/ha, 2018 – 121,9 dt/ha. Wilgotność oceniono na 27,5 proc.

Najwyżej plonującymi odmianami w tej grupie były: ES Broadway, ES Winway, Hardware.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU
Czy u Was w tym roku również plon ziarna był wyższy niż w latach poprzednich?