Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych – zboża jare 2018. Jak wypadło pszenżyto jare? Podobnie jak inne gatunki zbóż jarych - dało mniejszy plon.

Odmiany wzorcowe w tym roku na poziomie a1 (przeciętnym) miały wydajność 58,4 dt/ha, z kolei na poziomie a2 (zaawansowanym) – 62,3 dt/ha. Analogicznie w 2017 r. pszenżyto plonowało na a1 – 70,2 dt/ha, a2 – 74,4 dt/ha, a w roku 2016: a1 – 66,9 dt/ha, a2 – 71,2 dt/ha.

Trzeba zaznaczyć, że wzorzec w 2018 i 2017 r. stanowiły takie kreacje jak: Mamut, Sopot, Mazur, w 2016: Mamut, Sopot, Dublet.

Jak plonowały „najlepsze” odmiany?

Na poziomie a1:
- Hugo – 105 proc. wzorca,
- Dublet – 103 proc. wzorca,
- Mamut – 101 proc. wzorca.

Na poziomie a2:
- Hugo – 103 proc. wzorca,
- Dublet – 102 proc. wzorca.