Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał niedawno wstępne wyniki plonowania zbóż jarych w roku 2013. Zestawienie dotyczyło plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych wg stanu na 31 sierpnia 2013 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach. Badania prowadzono w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego.


Większość odmian plonowała poniżej wzorca, który w tym roku wyniósł na poziomie a1 (przeciętnej agrotechniki) - 64,4 dt/ha - niższy niż w roku ubiegłym, a dla poziomu a2 (wysokiego) - 76,8 dt/ha (wyższy niż w roku 2012). Trzeba zaznaczyć, że za wzorzec w tym roku posłużyła średnia z kilku odmian: Olympic, Iron, Soldo, Suweren. Wyniki plonowania wzorca są ponad dwukrotnie wyższe niż te oszacowane przez GUS.

Wśród odmian typu browarnego na poziomie a1 najlepiej plonowały: KWS Orphelia - 101 proc. wzorca, Conchita - 100 proc. wzorca i Despina - 100 proc. wzorca, na poziomie a2 100 proc. wzorca dały: Conchita, KWS Orphelia, Olympic. Odmiany te charakteryzowały się dobrą do bardzo dobrej wartości browarnej.

Nieco wyższe plony uzyskały odmiany typu pastewnego - oplewione. Na poziomie przeciętnym agrotechniki 105 proc. wzorca dały: Ella, Soldo, 102 proc. wzorca: KWS Olof, 101 proc. wzorca: KWS Atrika, Oberek, Skald. W wypadku a2 najwyższe plon dały: 103 proc. wzorca - Soldo, 102 proc. wzorca - Ella, 100 proc. wzorca - 100 proc.

Brak danych 

Brak danych