W technologii uprawy wciąż dąży się do nowych rozwiązań. Wprowadzono uprawę pasową kukurydzy, która nabiera znaczenia, pozwala bowiem na ograniczenie szerokości uprawionego pasa do mniej niż połowy szerokości, a jednocześnie międzyrzędzia pozostają nienaruszone. Znana też jest technologia nawożenia ultrazlokalizowanego. Polega ona na tym, że podczas siewu kukurydzy, ze specjalnego dozownika podawany jest bezpośrednio w redlicę wysiewającą nasiona nawóz startowy. W związku możliwością wykorzystani aplikacji wgłębnej nawozów mineralnych zaczęto zastanawiać się nad możliwością takiego sposobu nawożenia płynnymi nawozami organicznymi w połączeniu z przedsiewną uprawą roli w jeden zabieg. Takie działanie w znacznym stopniu ułatwiłoby dotrzymanie terminów agrotechnicznych, szczególnie wiosną, jednocześnie ograniczyło koszty i zmniejszyło intensywność uprawy roli. Poza tym największe straty amoniaku oraz utlenianie odorów i gazów następują w trakcie rozlewania i w pierwszych godzinach po nawożeniu.

W ZDD Brody UP w Poznaniu podjęto badania nad możliwością połączenia tych zabiegów. Porównano trzy systemy uprawy, w których stosowano nawożenie organiczne oraz mineralne. Uprawa pasowe na głębokość ok 20 cm, uprawa uproszczona (talerzowanie na ok. 10 cm i wał strunowy) i uprawa tradycyjna (talerzówka, orka wiosenna na ok 20 cm, agregat uprawowy). Do aplikacji gnojowicy i wywaru gorzelnianego nabudowano aplikator, który składał się z pojemnika 1000 l, zaworu kulkowego 4'', rozdzielacza i węży doprowadzających ciecz do zębów agregatu. Sekcja agregatu składała się ze sztywnego zęba, pary talerzy zagarniających glebę za zębem oraz wału strunowego.

W wyniku przeprowadzonych doświadczeń polowych stwierdzono, że technologia pasowej uprawy roli z jednoczesnym, wgłębnym, rzędowym nawożeniem płynnymi nawozami organicznymi nie ogranicza wschodów roślin ani nie wpływa na zwiększenie porażenia przez choroby grzybowe, jest zatem bezpieczna dla roślin kukurydzy. Obawę niosło ze sobą ryzyko uszkodzeń siewek jakie istnieje w momencie umieszczenia ziaren w bezpośrednim sąsiedztwie nawozu.

Nawozami podawanymi do gleby była m.in: świńska gnojowica, zarówno świeża, jak i waloryzowana, która dorównywała działaniem plonotwórczym nawożeniu mineralnemu. Wywar gorzelniany uzyskany z kiszonego ziarna kukurydzy może być stosowany w nawożeniu kukurydzy, jednak jego działanie plonotwórcze jest słabsze niż gnojowicy. W wywarze gorzelnianym poszczególny stosunek mikroskładników nie jest korzystny i przez to wymagają one nawożenia mineralnego. Słabszy działanie plonotwórcze może wynikać także z faktu, że w świeżym wywarze gorzelnianym praktycznie cały azot jest w formie związków organicznych, a w gnojowicy w formie amonowej dostępnej dla roślin.

Decydującym elementem w wyborze rozwiązania-stosowanej technologii jest uzyskiwany plon. Osiągnięty plon po pasowej uprawie roli był średnio o 0,31 t/ha niższy niż po uprawie tradycyjnej i o 0,25 t/ha wyższy niż po płytkiej uprawie uproszczonej. Plony ziarna kukurydzy uzyskane w technologii pasowej uprawy roli z jednoczesnym rzędowym nawożeniem gnojowicą nie ustępowały uzyskanym po nawożeniu mineralnym. Metoda łącznego stosowania nawożenia organicznego i pasowej uprawy roli może być stosowana w uprawie kukurydzy na ziarno.