Wysoki poziom zapasów ziarna zbóż w krajach eksportujących, oraz konkurencja o rynki zbytu wpływają na utrzymywanie się ich cen światowych na relatywnie niskim poziomie. Silną presję cenową na nasz rynek wywierają przede wszystkim nasi wschodni sąsiedzi, u których zboże jest tańsze. Przewiduje się jednak, że w drugiej połowie sezonu 2009/2010 krajowe ceny zbóż mogą wykazywać lekką sezonową tendencję wzrostową.

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, zespół ekspertów ARR ocenił, że przeciętne ceny skupu zbóż na koniec I i II kwartału 2010 r. będą wynosić:

Marzec
Pszenica ogółem : 490-510 zł/t
Pszenica konsumpcyjna* : 510-530 zł/t
Żyto: 310-330 zł/t

Czerwiec
Pszenica ogółem : 510-540 zł/t
Pszenica konsumpcyjna* : 530-560 zł/t
Żyto : 320-350 zł/t
*dotyczy przewidywanych cen w transakcjach giełdowych

Źródło: farmer. pl